11. Науково-методичні підходи до сталого управління ґрунтовими ресурсами Степу України в умовах зрошення

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201812-11
Воротинцева Л. І.
Сторінки: 71-77.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Розробка науково­методичних засад сталого управління ґрунтовими ресурсами Степу України в умовах зрошення. Методи. Моніторингові дослідження, методи синтезу, аналізу. Результати. Доведено, що в умовах підвищеного антропогенного навантаження на ґрунти, загострення екологічної ситуації, розвитку деградаційних процесів, змін клімату необхідним є застосування принципів сталого управління ґрунтовими ресурсами, які направлені на утримання ґрунтових систем в оптимальних або близьких до них парамет­рах. Система сталого управління зрошуваними ґрунтовими ресурсами включає 5 взаємопов’язаних блоків: інформаційний, організаційний, технологічний, економічний, нормативно­методичне забезпечення. Стале управління має базуватися на комплексних, інтегрованих методах оцінювання еколого­агромеліоративного стану зрошуваних ґрунтів та плануванні напрямів їх раціонального використання, заходів з охорони й підвищення родючості ґрунтів, відновлення та розширення площ зрошення в умовах змін клімату. Проведено оцінку рівня надання екосистемних послуг (підтримувальної та постачальної) чорноземами звичайними та темно­каштановими ґрунтами об’єктів досліджень. Визначено, що незрошувані чорноземи звичайні з добрим еколого­агромеліоративним станом характеризуються високим рівнем екосистемних послуг, а зрошувані із задовільним та незадовільним станами — середнім і низьким. Рівень надання послуг темно­каштановими ґрунтами (цілинними, незрошуваними та зрошуваними придатною водою) оцінюється як високий, а зрошуваними ґрунтам Інгулецької системи — як середній. Для вилученого зі зрошення чорнозему звичайного розроблено прогнозні моделі зміни його властивостей. Висновки. Стале управління зрошуваними ґрунтами спрямоване на оптимізацію і стабілізацію режимів функціонування ґрунтів, виконання ґрунтом екологічних функцій, надання екосистемних послуг, зниження рівня деградації ґрунтів, збалансоване землекористування та вирішення питань продовольчої безпеки країни в умовах змін клімату.


Ключові слова: ґрунти, зрошення, деградація, еколого-агромеліоративний стан, екосистемні послуги.Бібліографія
 1. Пересмотренная Всемирная хартия почв. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций, 2015. 10 с.
 2. Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy, 2017. 16 р.
 3. Воротинцева Л.І. Зрошувані ґрунти До­нецької області: еколого-агромеліоративний стан, комплексні заходи з охорони та раціонального використання. Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2017. 208 с.
 4. Воротинцева Л.І. Еколого-токсикологічні аспекти зрошення земель в умовах техногенного навантаження та заходи з детоксикації системи «ґрунт — рослина». Вісник аграрної науки. 2016. № 9. С. 61–66.
 5. Воротинцева Л.І. Зміна фізико-хімічних властивостей темно-каштанових ґрунтів за різних меліоративних навантажень. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство». 2017. № 67. С. 72–76.
 6. Інструкція з проведення ґрунтово-сольової зйомки на зрошуваних землях України: ВНД 33-5.5-11-02. Київ: Держводгосп України, 2002. 40 с.
 7. Концепція відновлення та розвитку зрошення у південному регіоні України; за наук. ред. М.І. Ромащенка. Київ, 2014. 27 с.
 8. Стратегія збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами України; за ред. С.А. Балюка, В.В. Медведєва. Київ: Аграрна наука, 2012. 240 с.
 9. Балюк С.А., Воротинцева Л.І., Захарова М.А. Стале управління ґрунтовими ресурсами у контексті адаптації до змін клімату. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2017. Вип. 51. С. 3–10.
 10. Smith P., Powlson D. Sustainability of Soil Ma­na­gement Practices — a Global Perspective. Soil Biology Fertility. Springer, 2007. Р. 241–254.
 11. Меліорація ґрунтів (систематика, перспективи, інновації): колективна монографія; за ред. С.А. Балюка, М.І. Ромащенка, Р.С. Трус­кавецького. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 668 с.
 12. Оцінювання екосистемних послуг засолених ґрунтів під впливом меліорації (методичні рекомендації); за ред. С.А. Балюка, О.М. Дрозд. Харків: ФОП Бровін О.В., 2017. 128 с.
 13. Дрозд О.М. Оцінювання екосистемних послуг засолених і солонцевих ґрунтів за їх меліорації. Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. Випуск до XI з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України (17–21 вересня 2018 р., м. Харків). Кн. 2. С. 23–25.
 14. Воротинцева Л.І. Ґрунтово-меліоративні аспекти відновлення зрошення на півдні України. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Агрохімія і ґрунтознавство». 2016. № 85. С. 12–19.