01. Вплив удобрення та обробітку ґрунту на продуктивність ріпаку ярого

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201901-01
Губенко Л. В., Тарасенко Т. В.
Сторінки: 5-11.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Вивчення впливу різних способів обробітку ґрунту та доз мінеральних добрив на формування продуктивності ріпаку ярого в умовах північної частини Лісостепу України. Методи. Польовий (візуальні та фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин ріпаку ярого), біохімічний (визначення якісних показників насіння), статистичний (статистична обробка результатів досліджень), порівняльно­розрахунковий (визначення економічної та енергетичної ефективності елементів технології вирощування ріпаку ярого). Закладали та проводили досліди відповідно до загальноприйнятих методик у землеробстві та рослинництві. Метеорологічні умови впродовж вегетаційних періодів у роки проведення досліджень дещо відрізнялися за основними гідротермічними показниками (температура, опади) від середньобагаторічного показника і між роками, унаслідок чого продуктивність рослин змінювалася. Результати. Наведено результати 2­річних (2016, 2017) досліджень щодо впливу систем обробітку ґрунту та живлення на продуктивність ріпаку ярого. Висновки. Установлено, що найвища врожайність насіння (2,24 т/га) з умістом олії 45,78% була на інтенсивному фоні живлення у варіанті з унесенням добрив у дозі N90P105K120+ N30 за проведення мінімального обробітку ґрунту. Застосування технології прямої сівби сприяє зменшенню енергетичних витрат за вирощування ріпаку ярого, тобто є енергоощадним агротехнічним заходом порівняно із загальноприйнятим обробітком. Унесення мінеральних добрив збільшує енерговитрати на вирощування ріпаку, які досягають максимуму на фоні N90P105K120+N30. Заміна оранки дискуванням та внесення мінеральних добрив у дозі N90P105K120+N30 кг/га д.р. за вирощування ріпаку ярого сорту Магнат є енергетично економним варіантом, який забезпечує найвищу врожайність насіння, більше надходження енергії з урожаєм — 47040 МДж. Найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності отримали у варіанті без добрив за no­till технології — 4,45.


Ключові слова: ріпак ярий, технологія вирощування, урожайність, якість насіння, мінеральні добрива, обробіток ґрунту.Бібліографія
 1. Статистична інформація [Електронний ресурс]. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua.
 2. Гаврилюк М.М., Салатенко В.Н., Чехов А.В. Олійні культури в Україні; за ред. А.В. Чехова. Київ: Основа, 2007. 416 с.
 3. Кованець І.І. Підвищення ефективності виробництва олійних культур в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2003. № 6. С. 119–124.
 4. Чигрин О.В., Плахута А.С. Посівні якості і врожайність гірчиці білої (Sinapis alba L.) залежно від строків передпосівної стимуляції насіння. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво. 2013. № 9. С. 333–338.
 5. Ткаліч І. Д., Олексюк О.М., Ткаліч Ю.І., Кулик А.О. Основний обробіток ґрунту під польові культури. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. 2011. № 1. С. 15–20.
 6. Rhoton F.E Influence of Time on Soil Response to no-till Practices. Soil Sci. Soc. Am. J. 2000. V. 64. P. 700–709.
 7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Колос, 1965. 422 с.
 8. ДСТУ 4117:2007. Зерно та продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопії. Вид. офіц. Уведено вперше; чинний від 2007-08-01. Київ: Держаспоживстандарт України, 2007. 3 с. (Національний стандарт України).
 9. Медведовський О.В., Іваненко П.І. Енер­гетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві. Київ: Урожай, 1991. 217 с.
 10. Семен О.Т. Екологічна та економічна ефективність вирощування гарбуза мускатного в умовах півдня України. Вісник ЖНАЕУ. 2014. № 2 (42). Т. 1. С. 253–258.
 11. Сайко В.Ф., Малієнко А.М. Системи обробітку ґрунту в Україні. Київ: ВД «ЕКМО», 2007. 44 с.