04. Адаптивна здатність, стабільність і пластичність салату посівного листкового у мінливих умовах середовища

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201901-04
Хареба О. В., Горова Т. К.
Сторінки: 27-32.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Визначити системи взаємодії сорт — середовище — урожай із використанням математичного аналізу, моделювання та прогнозу на прикладі залежності врожайності салату посівного листкового сорту Сніжинка від гідротермічних коефіцієнтів зон Лівобережного Лісостепу і Полісся, що є надзвичайно актуальним у програмах сучасних досліджень. Методи. Польовий, лабораторний, статистичний. Результати. Установлено, що оптимальні значення ГТК для отримання максимального рівня врожайності в Лівобережному Лісостепу становлять 0,8–1, Полісся — 1,2–2. В умовах Полісся вплив погодних умов на врожайність сорту салату посівного був найменшим. Відносна стабільність сорту вища в умовах Лісостепу (20,24%). Проте в умовах Лісостепу за параметром bi сорт салату Сніжинка був екологічно пластичнішим (1,24), тобто за сприятливих погодних умов мав відносно високу врожайність. В умовах Полісся, навпаки, сорт Сніжинка був менш пластичним (0,76) і з меншим рівнем відносної стабільності генотипу (15,94%). Селекційна цінність генотипу (СЦГ) для сорту салату посівного Сніжинка в зоні Полісся була 4,59. Висновки. У зоні Лівобережного Лісостепу відповідно до року вирощування за коливанням суми активних температур у межах 1076–13181С та суми опадів у межах 56,6–193,6 мм урожайність салату посівного сорту Сніжинка становила 6,7–12,2 т/га. У зоні Полісся співвідношення суми опадів до суми активних температур (ГТК) майже не вплинуло на формування врожайності за його коливання від 0,65 до 1,48. Залежність формування врожайності у зонах Лісостепу і Полісся за коефіцієнтом еластичності відповідно становила 0,05 і 0,26, що свідчить про сприятливість умов природної зони Лівобережного Лісостепу для розвитку салату посівного листкового. Загальна та специфічна адаптивні здатності сорту Сніжинка були вищими в зоні Лісостепу (0,75 та 3,93 відповідно), найбільша селекційна цінність сорту характерна для зони Полісся (4,59).


Ключові слова: салат листковий, сорт, гідротермічний коефіцієнт, адаптивна здатність, генотип, фенотип, мінливість, пластичність, урожайність.Бібліографія
 1.  Горовая Т.К. Сортоизучение салата при различных сроках посева и высадки рассады в пленочных теплицах. Научно-технический бюллетень. Харьков: УНИИОБ, 1979. № 10. С. 31–36.
 2.  Улянич О.І., Улянич О.І., Кецкало В.В. Засто­сування сортової технології — необхідна умова підвищення урожайності салату. Матеріали наукової конференції. Умань, 2007. С. 76–78.
 3.  Борисова Р.Л., Борисов В.Я., Перегудт М.Ф. Малораспространенные овощные культуры: справочник. Симферополь: Таврия, 1979. 192 с.
 4.  Грушко М.Ф. Зеленні овочеві культури. Київ: Урожай, 1967. 68 с.
 5.  Грушко М.Ф. Зеленні овочеві культури. Київ: Урожай, 1973. 56 с.
 6.  Горовая Т.К., Яровой Г.И., Гузенко Т.В. Адаптивные параметры исходных форм салата для селекции стабильных гибридов F1. Международный симпозиум: материалы докладов, сообщений (Москва, 9–12 августа 2005 г.). Москва, 2005. Т. ІІ. С. 135–136.
 7.  Завадская О. Особенности выращивания и высадки рассады овощных культур. Овоще­водство. 2007. № 3. С. 36–40.
 8.  Позняк А.В., Ткалич Ю.В., Лещук Н.В. Разно­образие отечественного сортимента салата посевного. Овощеводство. 2014. № 7 (115). С. 28–34.
 9.  Сыч З.Д., Бобось И.М. Овощ будущего — салат. Овощеводство. 2011. № 5. С. 4–5.
 10.  Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві; за ред. Бондаренка Г.Л., Яковенка К.І. Харків: Основа, 2001. 369 с.
 11.  Кильчевский А.В., Хотилева Л.В. Оценка адаптивной способности и стабильности сортов и гибридов овощных культур. Методические указания по экологическому испытанию овощных культур в открытом грунте. Москва, 1985. Ч. II. С. 43–53.
 12.  Селянинов Г.Т. О сельскохозяйственной оценке климатов. Труды по сельскохозяйственной метеорологии. Москва—Ленинград: Сельхозгиз, 1925. Т. 20. С. 120–131.
 13.  Жученко А.А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы). Кишинев: Штиинца, 1990. 432 с.
 14.  Eberhart S.A., Rassel W.A. Stabillity parameters for comparing varieties. Crop. Science, 1966. V. 6. P.36–40.