07. Джерела цінних ознак гороху та нуту для селекції

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201901-07
Кринична Н. В.
Сторінки: 45-52.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Залучити нові зразки гороху та нуту до базової колекції лабораторії, що дає змогу урізноманітнити генетичний матеріал цих культур. Завдяки вивченню та аналізу збагатити колекцію джерелами високої урожайності та адаптивності до умов зони Степу України. Методи. Об’єкти досліджень — колекційні зразки гороху та нуту. Сівбу здійснювали в оптимальні для гороху та нуту строки ручними сівалками на ділянках з обліковою площею 1 м2 за схемою сівби 15ю10 см. Блок стандартів розташовували через кожні 10 зразків. Морфологічний опис зразків, їх класифікація за господарськими та біологічними властивостями проводили за класифікаторами відповідних родів. Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали стандартними математичними методами. Результати. Наведено результати вивчення колекційних зразків гороху та нуту протягом 2015–2017 рр. у контрастних умовах навколишнього середовища, що дало змогу виділити селекційно­ та господарсько­цінний матеріал. Визначено зразки зі стабільним за роками рівнем прояву ознак як зразки­еталони урожайності, продуктивності, маси 1000 зерен, висоти рослин та висоти прикріплення нижнього суцвіття та ін. Ці зразки–еталони можуть бути використані в селекційній роботі. Висновки. У результаті проведеного аналізу виділено зразки гороху та нуту, які мають високі технологічні та продуктивні параметри: у гороху — це ЛНАУ І/13, LDS01180, UKR, який має високі технологічні та продуктивні параметри (середньоскоростиглий, високорослий, придатний до механізованого збирання урожаю, маса 1000 насінин — 215,5 г, урожайність 283,3 г на 1 м2; Луг 76/13, LDS01168, UKR — середньоскоростиглий, придатний до механізованого збирання урожаю, має високу урожайність з 1 м2 — 318,9 г та Луг 118/13, LDS01186, UKR — середньоскоростиглий, придатний до механізованого збирання урожаю, урожайність з 1 м2 — 284,4 г. Зразки стійкі до хвороб і шкідників; у нуту за комплексом ознак слід окремо виділити зразки Одісей, LDS00810, UKR; Скарб, LDS00811, UKR; Луг 89/10, LDS00827, UKR; Луг 99/11, LDS00826, UKR; Луг 101/11, LDS00828, UKR — усі ці зразки скоростиглі, придатні для механізованого збирання урожаю, дуже крупне насіння (>350 г), високий урожай насіння, стояча форма куща. Усі зразки гороху та нуту мали велику різноманітність ознак за вирощування їх у зоні Степу України. За створення матеріалу з високотехнологічними та продуктивними параметрами можна рекомендувати всі зазначені вище зразки, які поєднують цінні господарські ознаки, тобто зразки за комплексом ознак.


Ключові слова: горох, нут, джерело, генетичні ресурси рослин, вивчення.Бібліографія
 1. Чекалін М.М., Тищенко В.М., Баташова М.Є. Селекція і генетика окремих культур: навч. посіб. Полтава: ФОП Говоров С.В., 2008. 368 c.
 2. Скитський В.Ю. Аналіз колекції нуту для використання в селекції на підвищення технологічності при вирощуванні. Генетичні ресурси рослин. 2010. № 8. С. 40–45.
 3. Вишнякова М.А. Основные направления изучения коллекции зернобобовых ВИР на современном этапе. Генетичні ресурси рослин. 2008. № 6. С. 9–14.
 4. Сокол Т.В., Петренкова В.П. Визначення джерел гороху за стійкістю до збудників хвороб і шкідників для селекції в умовах східної частини Лісостепу України. Генетичні ресурси рослин. 2011. № 9. С.68–76.
 5. Методические указания по изучению коллекции зерновых бобовых культур; составители Н.И. Корсаков, О.П. Адамова, В.И. Буданова и др. Ленинград: ВИР, 1975. 59 с.
 6. Широкий унифицированный классификатор СЭВ и международный классификатор СЭВ рода Pisum L. Ленинград, 1981. 46 с.
 7. Классификатор рода Cicer L. Ленинград, 1975. 13 с.
 8. Широкий уніфікований класифікатор роду Cicer L. Харків, 2012. 45 с.
 9. Рокицкий П.Ф. Основы вариационной статистики для биологов. Минск: издательство Белгоуниверситета, 1961. 223 с.
 10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Колос, 1979. 416 с.
 11. John E. Freund. Modern elementary statistics. Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, NJ, USA, 1988. 574 р.