03. Ефективність форм і строків внесення цинку на посівах пшениці озимої

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201902-03
Кривенко А. І., Бурикіна С. І.
Сторінки: 23-30.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Вивчити вплив форм, способів внесення цинку на формування врожаю та якості зерна пшениці озимої м’якої. Методи. Польові, лабораторні, статистичні. Супутні спостереження та аналізування виконано загальноприйнятими методами відповідно до стандартних методик. Статистичну обробку отриманих результатів виконано з використанням пакета прикладних програм Excel і Statistika, методами дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізів. Результати. За внесення N90P60K40, у складі якого суперфосфат модифіковано коплексонатом цинку на основі оксіетилендендифосфонової кислоти (ОЕДФ) приріст урожаю становив 20,2% проти варіанта без добрив, зокрема 6,4% за рахунок цинку. Доцільно вносити мікроелемент цинк у вигляді його комплексонату з ОЕДФ, приріст урожаю порівняно з сульфатом цинку — 0,16 т/га, а загальна частка впливу цього чинника — 14%. Унесення комплексонату цинку під передпосівну культивацію в дозі 2 кг/га не мало переваги перед одноразовим обробітком рослин у фазі кущіння дозою 250 г/га, але перенесення цього заходу на фазу стеблування забезпечило істотний приріст урожаю (0,2 т/га при НСР0,95 = 0,18). Висновки. Позакореневе підживлення розчином комплексонату цинку (250 г/га) підвищує урожайність зерна пшениці озимої з найбільшим ефектом від 2­разового обробітку у фази кущіння та стеблування; приріст становить 0,20–0,54 т/га. Ефективність використання Zn в посушливих умовах Півдня України на 75,7–96% визначається гідротермічними умовами весняної вегетації, але при цьому мікроелемент сприяє розвитку стійкості рослин пшениці озимої до температурного стресу. Концентрація цинку в зерні дослідних варіантів коливалася в межах 18,4–22,1 мг/кг (на контролі — 14,5 мг/кг).


Ключові слова: цинк, пшениця озима, фази вегетації, якість, чорнозем південний.Бібліографія
 1. Микроэлементы в сельском хозяйстве (изд. 3-е, перераб. и доп. ; под ред. С.Ю. Бу­лы­гина. Дніпропетровськ: Січ, 2007. 100 с.
 2. Вильдфлауш И.Р. и др. Применение микроудобрений и регуляторов роста в интенсивном земледелии: рекомендации. Горки: БГСХА, 2015. 48 с.
 3. Фатеев А.И., Захарова М.А. Основы применения микроудобрений. Харьков: Изд-во КП «Типография № 13», 2015. 134 с.
 4. Фатеев А.И., Полянчиков С.П. Значение микроэлементов в ферментативных процессах в растениях. Агроном. 2008. № 4. С. 24–26.
 5. Аристархов А.Н., Сафонова К.Г., Волков А.В. Рекомендации по применению микроудобрений под озимую и яровую пшеницу в различных природно-сельскохозяйственных зонах России. Москва: ВНИИА, 2012. 24 с.
 6. Аристархов А.Н., Бушуев Н.Н., Сафонова К.Г. Приоритеты применения различных видов, способов и доз микроудобрений под озимые и яровые сорта пшеницы в основных природно-сельскохозяйственных зонах России. Агрохимия. 2012. № 9. С. 26–40.
 7. Генгало О.М., Павлюк С.Д., Чумак А.А., Кіщак В.М. Позакореневе підживлення водорозчинними добривами з мікроелементами як спосіб оптимізації умов живлення пшениці озимої. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. 2010. № 149. С. 65–73.
 8. Genc Y., McDonald G.K., Graham R.D. Critical deficiency concentration of zinc in barley genotypes differing in zinc efficiency and its relation to growth responses. J. Plant Nutr. 2002. 25, № 3. P. 545–560.
 9. Kenbaev B., Sade B. Response of field-grown barley cultivars grown on zinc-deficient soil to zinc application. Commun. Soil Sci. and Plant Anal. 2002. 33, № 3–4. P. 533–544.
 10. Väzquez M.D., Barcelo J., Poschenrieder Ch. et al. Localization of zinc and cadmium: Thlaspi cearulescens (Brassicaceae), a metallophyte that can hyperaccumulate both metals. J. Plant Physiol. 1992. 140, № 3. P. 350–355.
 11. Богдан М.М., Гуляєва Г.Б. Вплив позакореневого підживлення комплексним мікродобривом на фотосинтетичний апарат і зернову продуктивність рослин пшениці м’якої. Сб. науч. докл. Междунар. науч.-практ. конф. «Современные тенденции в науке и образовании» (Ольштын, 27–28 февраля, 2014 г.). Ольштын, 2014. С. 20–15.