09. Визначення екологічно допустимих об’ємів відбору води з малих річок

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-09
Яцик А. В., Пашенюк І. А., Гопчак І. В., Басюк Т. О.
Сторінки: 57-62.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Визначити екологічно допустимі об’єми відбору води з малих річок. Методи. Дослідження проведено за даними систематичних спостережень, що здійснювалися на малих річках Прип’ятського Полісся України. Під час оцінки екологічно допустимих об’ємів відбору води з річок враховано основну умову — збереження екологічно безпечного стану водної екосистеми, за якого зміни її структурно­функціональної організації не шкодять здатності природних комплексів до саморегуляції, самоочищення і самовідновлення. Результати. Визначено екологічно допустимий об’єм відбору води, що дає змогу здійснювати відбір води з річок на різні господарські потреби без шкоди водній екосистемі. Установлено, що під впливом антропогенного навантаження водні екосистеми за останні роки зазнали істотних змін. Зокрема спостерігаються значні перетворення водозабірної площі та велика зарегульованість стоку. Визначено екологічно допустимі об’єми відбору води з річок за багаторічний період у роки різної водної забезпеченості (50, 75, 95%) та виконано оцінку екологічно допустимого об’єму відбору стоку за умови збереження річкових екосистем. Розрахунки свідчать, що в дуже маловодний рік (Р=95%) водні ресурси не забезпечують об’єми екологічного стоку, а в маловодний рік (Р=75%) його водні ресурси незначно перебільшують екологічний стік. Об’єм екологічного стоку майже в половини досліджуваних річок досягає 40%, а в інших — 50–60% норми стоку. Висновки. Установлено, що у Прип’ятському Поліссі України у дуже маловодні роки для водогосподарських потреб потрібно використовувати запаси інших водних ресурсів. Подальші розрахунки екологічно допустимих мінімальних об’ємів води мають бути комплексними і враховувати якомога більше критеріїв стану річки, що дасть змогу виявити такі критерії, які найгірше впливають на її стан.


Ключові слова: річка, водозабір, водність річки, об’єм води, антропогенне навантаження, самоочищення.Бібліографія
  1. Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Гончаренко В.Г., Берчак В.С. Методика дослідження екологічного стану басейнів малих річок. Умань: Сочінський М.М., 2016. 288 с.
  2. Апацкий А.Н., Афанасьев С.А., Бабич Н.Я. и др. Мониторинг, использование и управление водными ресурсами бассейна р. Припять; под ред. М.Ю. Калинина, А.Г. Ободовского. Минск: Белсэнз, 2003. 269 с.
  3. Osadchyі V., Nabyvanets B., Linnik P. et al. Processes determining surface water chemistry. Switzerland: Springer, 2016. 265 p. doi: 10.1007/978-3-319-42159-9
  4. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В., Волкова Л.А. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем: (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління): навчальний посібник. Рівне, ППФ «Волинські обереги», 1999. Т. 2. 198 с.
  5. Яцык А.В., Пашенюк И.А., Гопчак И.В., Басюк Т.А. Оценка использования земельных ресурсов в бассейнах малых рек Полесья Украины. Вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси: сборник научных статей: в 2 ч. Ч. 2; редкол.: А.И. Павловский (гл. ред.) и др.; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. С. 211–216.
  6. Яцик А.В., Гопчак І.В., Нікітюк Д.І., Басюк Т.О. Методологія визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з малих річок. Вода: проблеми та шляхи вирішення: збірник статей Науково-практичної конференції із міжнародною участю, м. Рівне, 5–8 липня 2017 р. Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. С. 304–309.
  7. Холоденко В.С. Сучасні методики встановлення екологічно допустимих мінімальних витрат води на річках Прип’ятського Полісся України. Географія та туризм. 2012. Вип. 21. С. 241–249.
  8. Яцик А.В., Бишовець Л.Б., Кириченко С.М. та ін. Методика визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з річок з метою збереження сталого функціонування їх екосистем. Київ, 2002. 48 с.
  9. Гребінь В.В. Сучасні зміни стоку річок Прип’ятського Полісся. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Київ: ВГЛ «Обрії», 2004. Т. 6. С. 74–85.
  10. Хубларян М.Г., Ковалевский В.С., Болгов М.В. Концепция управления водно-ресурсными системами на основе совместного использования поверхностных и подземных вод. Водные ресурсы. 2005. Т. 32, № 5. С. 617–624.