05. Розробка методу визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201904-05
Кулик М. Ф., Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Зелінська І. П., Руденко Л. І., Виговська І. О.
Сторінки: 30-36.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Розробити метод визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах і порівняти оцінку їх вмісту з даними інших дослідників. Методи. Титрометричні. Наважку 5 г корму в 200 мл дистильованої води кип’ятили впродовж 30 хв і проціджували крізь нейлонову тканину, визначали початкову титровану кислотність. Потім додавали молочнокислі бактерії для зброджування цукрів до молочної кислоти у термостаті при 37°С упродовж 24 год і визначали титровану кислотність. Результати. Розроблено метод визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах, які екстрагуються з кормів дистильованою водою. Різниця в показниках титрованої кислотності до та після інкубації є величиною молочної кислоти, яка утворилася після ферментативного розщеплення водорозчинних вуглеводів (цукрів) корму, що є тотожною величині їх вмісту в кормі. Уміст водорозчинних вуглеводів (цукрів) у різних видах трав, визначених за розробленим нами методом, є однаковим з даними ряду дослідників, які використовували інші методи, але мають неістотні розбіжності. У розробленому нами методі у водну витяжку переходять практично всі фракції водорозчинних вуглеводів, які є в будь­якому виді корму. Проведені нами дослідження свідчать про перехід у водне середовище і крохмалю водночас із моносахаридами і дисахаридами. Висновки. Розроблений нами метод визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) в об’ємистих і концентрованих кормах доцільно використовувати в лабораторних дослідженнях з оцінки якості та поживної цінності кормів, а також під час складання раціонів, особливо для молочного стада. Для синтезу лактози молока в молочній залозі корови потрібна глюкоза, тому для утворення 1 л молока із вмістом 45–50 г лактози корова має у складі раціону спожити 120 г крохмалю з цукром.


Ключові слова: корми, водорозчинні вуглеводи, цукри, крохмаль, молочна кислота, молоко, раціон, корови.Бібліографія
  1. Скоромна О.І. Нова система оцінки кормів і раціонів для корів у продукції молока за сирим протеїном, крохмалем із цукром і сухими речовинами: монографія; за ред. М.Ф. Кулика. Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2013. 424 с.
  2. Мак-Дональд П. Биохимия силоса; пер. с англ. Н.М. Спичкина; под ред. и с предисл. К.И. Каменской. Москва: Агропромиздат, 1985. 272 с.
  3. Лукашик Н.А., Тащилин В.А. Зоотехнический анализ кормов: руководство к практическим занятиям. Москва: Колос, 1965. 224 с.
  4. Петухова Е.А., Бессарабова Р.Ф., Хале­нева Л.Д., Антонова О.А. Зоотехнический анализ кормов; 2-е изд., доп. и перераб. Москва: Агропромиздат, 1989. 239 с.
  5. Косолапов В.М., Драганов И.Ф., Чуйков В.А. и др. Методы анализа кормов. Москва: Угреш­ская типография, 2011. 219 с.
  6. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біо­логії, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник. Львів: ВКП «ВМС», 2004. 399 с.
  7. Карпусь М.М., Славов В.П., Лапа М.А., Мар­тинюк Г.М. Деталізована поживність кормів зони Лісостепу України: довідник; за ред. О.О. Созінова. Київ: Аграрна наука, 1995. 348 с.
  8. Пат. № 116173 Україна, МПК (2016.01) A23K 20/163, G01N 33/00. Спосіб визначення вуглеводів (цукрів) у кормах. М.Ф. Кулик, Ю.В. Обертюх, В.П. Жуков та ін.; заявник і патентовласник Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. № a201608104; заявл. 22.07.2016; опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3.
  9. Гуменюк Г.О. Вуглеводний склад деяких кормів і зміна його під впливом добрив. Корми та годівля сільськогосподарських тварин: республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник. Київ: Урожай, 1972. Вип. 26. С. 3–7.
  10. Гуменюк Г.О. Вплив мінеральних добрив на вуглеводний склад вівса і ячменю. Корми та годівля сільськогосподарських тварин: республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник. Київ: Урожай, 1970. Вип. 20. С. 7–9.