10. Критерії та групування ґрунтів за придатністю гумусованого шару для рекультивації та землювання

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201904-10
Єтеревська Л. В., Момот Г. Ф., Шимель В. В., Сухова Л. В.
Сторінки: 67-73.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Установити критерії придатності гумусованого шару ґрунтів природно­кліматичних зон України в разі їх порушення для рекультивації та землювання, вимоги до його зняття та подальшого використання за проведення земельних робіт, визначити типи та підтипи ґрунтів, на яких доцільно та недоцільно знімати гумусований шар, параметри потужності родючого шару, який підлягає зняттю під час проведення земельних робіт за основними типами і підтипами ґрунтів. Методи. Загальнонаукові і спеціальні: узагальнення, абстрактно­логічний, аналізу, порівняльно­географічний. Результати. Розроблено методичний підхід для оцінки доцільності використання гумусованого шару ґрунтів природно­кліматичних зон України, заснований на принципах часткового бонітування ґрунтів на засадах використання його для створення орних угідь за оптимальними та допустимими умовами вирощування основних сільськогосподарських культур. Уточнено показники та їхні параметри для оцінювання придатності гумусованого шару ґрунту для рекультивації та землювання. Проведено групування ґрунтів згідно з номенклатурним списком агровиробничих груп ґрунтів та визначено ґрунти, на яких рекомендовано селективне знімання гумусованого шару ґрунту; ґрунти, на яких рекомендовано селективне знімання гумусованого шару ґрунту за відсутності родючих ґрунтів на місцях, а також залежно від економічного та екологічного обґрунтування в кожному конкретному випадку; ґрунти, на яких не рекомендовано селективне знімання гумусованого шару ґрунту як за низькими агровиробничими властивостями, так і за умовами виконання гірничих робіт. Норми знімання гумусованого шару ґрунту диференційовано залежно від природної зони, типу, підтипу ґрунту, рівня його родючості. Висновки. Групування ґрунтів щодо селективного знімання гумусованого шару ґрунту можна використовувати для розроблення проектної документації на технічний етап рекультивації земель, що сприятиме підвищенню якості проведення рекультиваційних робіт.


Ключові слова: порушені землі, рекультивація земель, землювання, селективне знімання, нормативи знімання гумусованого шару ґрунту.Бібліографія
 1. Закон України «Про охорону земель». Київ, 19 червня 2003 р. № 962–IV.
 2. Осипчук О.С., Козак М.В., Остапчук Л.В. та ін. Науково-методичні підходи до розроблення робочих проектів землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок. Збалансоване природокористування. 2016. № 4. С. 157–172.
 3. Галаган Т.І. Еколого-економічна оцінка рекультивації земель степового Придніпров’я. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2015. № 1(35). С. 139–142.
 4. Федонюк В.В., Волянський В.О., Федонюк М.А. Порівняльний економічний аналіз проведення рекультивації різних видів на порушених землях. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 9 (183). С. 203–212.
 5. Loza I.M., Pakhomov O.Y., Chorna V.I., Voroshilova N.V. Evaluation of remediation efficiency of manganese quarry lands after open-cut mining: ecosystem approach. Naukovyi Visnyk NHU. 2018. № 4. Р. 122–128.
 6. ГОСТ 17.4.2.02–83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания. Москва: Государственный комитет СССР по стандартам, 1983. 5 с.
 7. ГОСТ 17.5.3.05–84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию. Москва: Государственный комитет СССР по стандартам, 1984. 7 с.
 8. ГОСТ 17.5.3.06–85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. Москва: Государственный комитет СССР по стандартам, 1985. 5 с.
 9. ДСТУ 7705:2015. Захист довкілля. Рекультивація земель. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016.
 10. Носко В.С., Етеревская Л.В., Мамонтова Е.Г. и др. Научно-методические рекомендации по рекультивации нарушенных земель Украинской ССР. Киев, 1981. 32 с.
 11. Донченко М.Т. Районування Української РСР за типами порушених земель та напрямками їх рекультивації. Агрохімія і ґрунтознавство. 1983. Вип. 45. С. 56–64.
 12. Почвы Украины и повышение их плодородия; под ред. Н.И. Полупана. Киев: Урожай, 1988. Т. 1. 294 с.
 13. Полевой определитель почв; под ред Н.И. Полупана, Б.С. Носко, В.П. Кузьмичева. Киев: Урожай, 1981. 321 с.
 14. Методические рекомендации по проведению бонитировки почв. Киев, 1993. 96 с.
 15. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур; под ред. В.В. Медведева. Киев: Аграрная наука, 1997. 163 с.
 16. Етеревская Л.В., Момот А.Ф., Лехциер Л.В. Научные основы и прикладные аспекты восстановления почвенного покрова в техногенных ландшафтах Украины. Історія і сучасність ґрунтознавства і агрохімії в Україні. До 50-річчя Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» УААН (1956–2006 рр.). Харьков, 2006. С. 112–129.
 17. Єтеревська Л.В., Момот Г.Ф., Шимель В.В. та ін. Прогнозні моделі формування рекультивованих ґрунтів різного генезису Лівобережного Лісостепу. Вісник аграрної науки. 2014. № 2. С.52–55.
 18. Єтеревська Л.В., Момот Г.Ф., Шимель В.В. та ін. Комплекс прийомів щодо формування і сталого функціонування рекультивованих ґрунтів. Науково-методичні рекомендації. Харків, 2012. 67 с.
 19. Харионовский А.А., Данилова М.Ю. Рекультивация земель в угольной промышленности. Вестник научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. 2017. № 3. С. 72–77.
 20. Beniston J.W., Lal R., Mercer K.L. Assessing and managing soil quality for urban agriculture in a degraded vacant lot soil. Land Degradation & Development. 2015. № 27 (1). P. 996–1006. https://doi.org/10.1002/ldr.2342