07. Вплив інтродукції целюлозолітичних мікроорганізмів на мікробіоценоз в умовах компостування курячого посліду

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-07
Волкогон В. В., М’ягка М. В., Дімова С. Б., Деркач С. М., Пиріг О. В., Луценко Н. В.
Сторінки: 53-61.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. З’ясувати особливості розвитку мікробіоти при компостуванні курячого посліду за інтродукції до субстратів селекціонованих целюлозолітичних штамів мікроорганізмів. Методи. Лабораторні, модельні, мікробіологічні, газохроматографічні, генетичного маркування, статистичні. Результати. Наведено результати відбору целюлозолітичних мікроорганізмів, виділених з різних органічних субстратів. За проведення скринінгу в лабораторних умовах відібрано штам бактерій роду Bacillus (С13) і 3 штами мікроміцетів роду Trichoderma (PD3, 129, Л1), які характеризуються високою целюлозолітичною активністю. За здатністю до розвитку в компостованих субстратах на основі курячого посліду, впливом на формування угруповань мікроорганізмів (передусім, зростання чисельності мікроміцетів і целюлозолітичних бактерій) перспективними штамами слід вважати Bacillus sp. С13 та Trichoderma sp. PD3. Крім того, ці штами сприяють прискоренню мінералізації органічної речовини в ході компостування. Їх інтродукція до компостованих субстратів дає змогу зменшити тривалість ферментації компосту та збагатити його агрономічно цінними мікроорганізмами. Виснов­ки. Використання активних штамів мікроорганізмів при компостуванні органічної речовини є перспективним способом керування мікробіологічними процесами деструкції. При цьому компости протягом ферментації можуть збагачуватись на агрономічно цінні мікроорганізми та продукти їх метаболізму. Отримані таким чином біокомпости при їх застосуванні в технологіях вирощування сільськогосподарських культур зможуть позитивно впливати на продуктивність агроценозів не лише як джерело біогенних елементів, а й як біологічний індуктор процесів росту і розвитку рослин.


Ключові слова: інтродукція мікроорганізмів, компост, курячий послід, мікробні сукцесії, целюлозоруйнівні мікроорганізми, Bacillus sp., Trichoderma sp.Бібліографія
 1. Tiquia S.M. Microbiological parameters as indicators of compost maturity. J. of Applied Microbiology. 2005. V. 99, № 4. P. 816–828. doi: 10.1111/j.1365-2672.2005.02673
 2. Anastasi A., Varese G.C., Marchisio V.F. Isolation and identification of fungal communities in compost and vermicompost. Mycologia. 2005. V. 97. P. 33–44. doi.org/10.1080/15572536.2006.11832836
 3. Sánchez Ó.J., Ospina D.A., Montoya S. Compost supplementation with nutrients and microorganisms in composting process. Waste Manag. 2017. № 69. Р. 136–153. doi: 10.1016/j.wasman.2017.08.012
 4. Ribeiro N. de Q., Souza T.P., Costa L.M.A.S. et al. Microbial additives in the composting process. Ciênc. agrotec. 2017. V. 41. № 2. Р. 159–168. doi: org/10.1590/1413-70542017412038216
 5. М’ягка М.В., Деркач С.М., Волкогон В.В., Луценко Н.В. Сукцесії мікроорганізмів у процесі компостування курячого посліду. Сільськогосподарська мікробіологія: міжвід. темат. наук. зб. Чернігів: ЦНТЕІ, 2014. Вип. 20. С. 3–7.
 6. Дудка И.А., Вассер С.П., Элланская И.А. и др. Методы экспериментальной микологии: справочник: под ред. В.И. Билай. Киев: Наукова думка, 1982. 561 с.
 7. Авдєєва Л.В., Хархота М.А., Хархота Г.В. Деструкція пожнивних рослинних залишків штамами B. subtilis IМВ В-7516 і B. licheniformis МВ В-7515. Мікробіологічний журнал. 2016. № 2. С. 14–19.
 8. Hogos S.E.G., Juarez J.V., Ramonet C.A. et al. Aerobic thermophilic composting of wastesludge from gelating-grenetine industry. Resurces Conser­va­tionand Recycling. 2002. V. 34. Р. 161–173.
 9. Методы общей бактериологии; под ред. Ф. Герхардта. Москва: Мир, 1984. 264 с.
 10. Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. Москва: Агропромиздат, 1987. 239 с.
 11. Звягинцев Д.Т. Методы почвенной микробиологии и биохимии. Москва: Изд-во МГУ, 1980. 224 с.
 12. Kusa K., Sawamoto T., Hu R. Comparison of the closed-chamber and gas concentration gradient methods for measurement of CO2 and N2O fluxes in two upland field soils. Soil Science and Plant Nutri­tion. 2008. V. 54. P. 777–785.