08. Оцінка фосфатного та калійного станів цілинних, орних і рекультивованих ґрунтів

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-08
Єтеревська Л. В., Христенко А. О., Момот Г. Ф., Акімова Р. В.
Сторінки: 62-68.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Дати точну оцінку фосфатного та калійного станів цілинних і орних природних ґрунтів, рекультивованих ґрунтів різного літологічного складу (переліг). Методи. Статистично­математичний аналіз матеріалів автоматизованого банку даних агрохімічних властивостей ґрунтів. Результати. Установлено закономірності формування фосфатного та калійного станів природних і рекультивованих ґрунтів різних ценозів. Наведено динаміку змін величин забезпеченості цих ґрунтів рухомими сполуками фосфору та калію під впливом різних факторів. Доведено, що природний уміст доступних рослинам поживних речовин у цілинних і перелогових ґрунтах іноді досягає дуже високих значень, які перевищують оптимальні. Проте такий уміст поживних речовин характерний лише для шару дернини або верхнього гумусного (гумусно­акумулятивного) горизонту ґрунтів. Трофічні системи цілинних (перелогових) ґрунтів після їх розорювання характеризуються невисоким значенням показників. Висновки. Найважливішу роль в утворенні системи, яка дає змогу підтримувати високий фосфатний і калійний рівні ґрунтів, відіграють активні форми гумусу. Зростання вмісту новоствореної органічної речовини впродовж 13­ти років сприяло істотному підвищенню забезпеченості верхнього шару 0–5 см рекультивованих ґрунтів рухомими сполуками фосфору і калію. Чим важчим був гранулометричний склад дерново­літогенного ґрунту і чим більше він містив гумусних речовин, тим інтенсивніше накопичувалися фосфор і калій. За умов дернового процесу ґрунтоутворення з активізацією його злаково­бобовими компонентами рекультивовані ґрунти з часом можуть стати резервом для створення продуктивних сільськогосподарських угідь.


Ключові слова: цілинні ґрунти, орні ґрунти, техногенні ґрунти, рекультивація, фосфатний стан, калійний стан, гумус, ґрунтоутворення.Бібліографія
  1. Христенко A.А. Теоретические аспекты трофического состояния почв и закономернос­тей его эволюции. Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск. Кн. 1. 2014. 172–179.
  2. Смагин А.В., Белюченко И.С., Садовникова Н.Б. Черноземы России: естественная динамика и агродеградация. Почвоведение — продовольственной и экологической безопасности страны: тезисы докладов VII съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева и Всероссийской с международным участием научной конференции (Белгород, 15–22 августа 2016 г.). Москва, Белгород: Издательский дом «Белгород», 2016. Ч. II. С. 167–168.
  3. Гладкіх Є.Ю. Закономірності сезонної динаміки елементів живлення та особливостей їхнього перерозподілу в ґрунті залежно від гідротермічних умов року. Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск. Кн. 2. 2018. С. 145– 147.
  4. Господаренко Г.М., Стасінєвич О.Ю., Бойко В.П. Вплив співвідношення видів і доз мінеральних добрив на фосфатний режим чорнозему опідзоленого. Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск. Кн. 2. 2018. С. 151–153.
  5. Карпова Д.В., Чижикова Н.П., Иванова Е.А. и др. Изменение свойств почв отвалов Ми­хай­ловского ГОКа (КМА) в зависимости от длительности освоения. Почвоведение — продовольственной и экологической безопасности страны: тезисы докладов VII съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева и Всероссийской с международным участием научной конференции (Белгород, 15–22 августа 2016 г.). Москва, Белгород: Издательский дом «Белгород», 2016. Ч. II. С. 434–435.
  6. Дмитренко П.А. О формах фосфатов и их учете в основных типах почв УССР. Почвоведение. 1948. № 8. С. 36–46.
  7. Khristenko А. Theoretical Problems of impro­ving Agrochemical Terminology. Soil Science Working for a Living, Chapter 12. Springer, 2017. P. 141–147. Doi 10.1007/978-3-319-45417-7_12
  8. Трофимов С.Я., Седов С.Н. Функционирование почв в биогеоценозах: подходы к описанию и анализу. Почвоведение. 1997. № 6. С. 770–778.
  9. Brosard M., Laurent J.I. Matiere organique et formes organiques et minerals de stockage du phosphore dans un vertisol. Journees pedologiques ORSTOM. Ser. Pedol. 1988. V. 24, № 4. P. 347–349.
  10. Трофимов С.С., Таранов С.А., Рагим-Заде Ф.К. Рекультивация и почвообразование. Проблемы сибирского почвоведения. Ново­сибирск: Наука, Сибирское отделение, 1977. С. 52–73.