10. Розвиток і перспективи аграрного експорту України

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-10
Духницький Б. В.
Сторінки: 76-81.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Дослідити в динаміці ключові показники експорту Україною агропродовольчої продукції, охарактеризувати його сучасні тенденції та оцінити можливості для росту в короткостроковій перспективі. Методи. Теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, порівняльної оцінки, графічний і таб­личний. Результати. Проаналізовано актуальний стан експорту агропродовольчої продукції України з урахуванням його особливостей. Наведено перелік регіонів та конкретних країн, де вітчизняна сільськогосподарська продукція користується найбільшим попитом. Приділено увагу сильним та слабким сторонам у товарній структурі нашого агропродовольчого експорту. Розглянуто кількісні й вартісні обсяги поставок продукції Україною за кордон в розрізі всіх ключових товарних позицій. Визначено рейтингові позиції нашої держави на глобальних ринках певних аграрних продуктів. Надано рекомендації щодо напрямів розвитку експорту та здійснено оцінку об’єктивних можливостей вітчизняної аграрної галузі на найближчу перспективу. Висновки. Агропродовольчий експорт України має чітко окреслену товарну структуру та основні ринки збуту. Вирішальний вплив на його функціонування здійснюється через лібералізацію торгівлі в рамках Світової організації торгівлі та Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. В останні три роки спостерігається відчутне зростання його вартісних показників, а частка продукції АПК у загальному експорті України є дуже високою. Проте залишається невикористаною низка можливостей, які здатні відкрити нових торгових партнерів для наших сільгоспвиробників, знизити існуючу залежність від цінових коливань та урізноманітнити асортимент пропонованої продукції. Реалізація відповідних завдань відбувається постійно, однак досить повільно. Тому, за відсутності серйозних коливань в економічному, політичному та соціальному становищі в Україні, найімовірніше, наявні тенденції в аграрному експорті України залишаться визначальними.


Ключові слова: сільське господарство, аграрна продукція, експорт, товарна структура, глобальний ринок, перспектива.Бібліографія
  1. Власов В.І. Глобалістика: історія, теорія: монографія в 2 т. Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2012. Т. 2. 856 с.
  2. FAOSTAT. URL: http:/www.fao.org/faostat/en
  3. Членство України в СОТ: огляд зобов’язань та коментарі до них. URL: http://www.ier.com.ua/files/Books/16_Chlenstvo_v_SOT/16_book_2008_Guidebook_TIBA_ua.pdf.
  4. World Trade Organization URL: http:/www.wto.org
  5. Державна служба статистики України. URL: http:/www.urlstat.gov.ua
  6. Лупенко Ю.О., Пугачов М.І., Духницький Б.В. та ін. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства: монографія; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
  7. Кваша С.М., Власов В.І., Кривенко Н.В. та ін. Експорт та імпорт продукції аграрного сектору України: стан та тенденції; за ред. С.М. Кваші. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2013. 80 с.
  8. Pugachov N. The Eurasian Wheat Belt and Food Security. Global and Regional Aspects. Springer International Publishing Switzerland. 2017. 180 p.
  9. Державна фіскальна служба України. URL: http://sts.gov.ua
  10. International Trade Centre. URL: http://www.intracen.or