Правила публікації статей

Журнал «Вісник аграрної науки» публікує пріоритетні теоретичні, аналітичні, узагальнювальні, постановчі та методичні статті з актуальних питань аграрної науки.

До редакції слід подати (надіслати):

 1. На папері:
  • Один примірник рукопису, пронумерований з першої до останньої сторінки, підписаний на останній сторінці тексту всіма авторами;
  • Договір про передачу авторських прав, заповнений окремо кожним зі співавторів ( Зразок договору  ). Звертаємо Вашу увагу на те, що договір про передачу авторських прав набуває чинності після прийняття статті до публікації. У разі відхилення Вашої статті редколегією журналу договір автоматично втрачає силу. Підписання договору автором (авторами) означає, що він (вони) ознайомлений(ні) та згодний(ні) з умовами договору.
  • Лист-направлення від організації;
  • Внутрішню рецензію на статтю;
  • Експертний висновок від організації про можливість публікації даних.
 2. В електронному вигляді статтю (електронною поштою або на CD/DVD дисках). Текстові файли готувати у форматі редактора WORD 97-2003, розмір шрифту — 14, інтервал між рядками — 1,5, графічні (діаграми і карти) лише чорно-білі, у форматі Excel, TIFF, EPS або PCX. Рукопис електронного файла має бути ідентичним паперовій версії (прохання називати файл прізвищем першого автора статті).
 3. Інформацію про авторів: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова адреса (з поштовим індексом), службовий, домашній та мобільний телефони, електронна адреса кожного автора, код ORCID ID кожного автора. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, потрібно створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org.

Стаття проходить обов’язкове рецензування. При спілкуванні з рецензентом у супровідному листі слід детально відповісти на зауваження рецензента, а в електронному варіанті статті кольором позначити виправлення.

Обсяг експериментальної статті не повинен перевищувати 18 000 знаків з пробілами (до 10-ти сторінок), оглядової статті – до 25 000 знаків (приблизно 14 сторінок), для молодих учених – до 9000 знаків (5 сторінок) разом з таблицями і рисунками, короткого повідомлення – до 6000 знаків.

Матеріал експериментальної статті слід викладати за таким планом:
 • УДК
 • Назва статті (не більше 120-ти знаків з пробілами, набрана малими літерами з великої)
 • Ініціали та прізвища авторів (набрані з великої літери малими), науковий ступінь
 • Назви установ, поштові адреси (вул., буд., місто, індекс, країна), електронні адреси авторів (*зірочкою позначити адресу автора для листування)
 • Реферат (мета, методи, результати, висновки – обсягом 1800-2000 знаків з пробілами).
 • Ключові слова (не більше 10-ти слів).
 • Виклад основного матеріалу:
  • вступ (постановка проблеми), аналіз останніх досліджень і публікацій з досліджуваної теми;
  • мета досліджень;
  • матеріали та методи досліджень (детально);
  • результати досліджень (обґрунтування одержаних результатів);
  • висновки та перспективи подальших пошуків у даному напрямі.
 • Російською мовою – ПІБ авторів, повна назва наукової установи та її поштова адреса, e-mail авторів, назва статті, реферат і ключові слова (1800-2000 знаків з пробілами).
 • Англійською мовою – ПІБ авторів, повна назва наукової установи та її поштова адреса (транслітерацію ПІБ авторів та поштової адреси робити з української мови, стандарт Паспортний), e-mail авторів, назва статті, реферат і ключові слова (1800-2000 знаків з пробілами).
 • Список використаної літератури – відповідно до ДСТУ 8302:2015
  (дивись зразок) , тільки у порядку наведення посилань у тексті, має містити не менше 10-ти джерел з урахуванням іноземних. Бажано цитувати джерела, які опубліковані протягом останніх 10-ти років, з них не менше 4-х – за останні 5 років. Слід уникати посилань на свої роботи (не більше 30%). Не можна посилатися на автореферати дисертацій. Неприпустимо залишати гіперпосилання і посилатися на сайти в інтернеті (джерела мають бути загальнодоступними). У списку літератури, посилаючись на статті, що мають doi, слід вказувати їхні doi так, як це зазначено у зразку.

Таблиці мають бути компактними, з назвою та нумерацією. Примітки до таблиць слід розміщувати одразу під ними.

Ілюстрації (фотографії та рисунки) мають забезпечувати чітку передачу всіх деталей, з урахуванням, що вони будуть надруковані у чорно-білому кольорі. Кількість ілюстрацій не може перевищувати 4 – в оглядових статтях, 6 – в експериментальних і 2 – у короткому повідомленні. Пояснювальний текст розміщувати у підтекстівках до рисунків.

Формули мають бути набрані у формульному редакторі Equation Math Type і мати довжину рядка, що не перевищує 67,5 мм.

Обов’язково подати в електронному вигляді статтю англійською мовою для розміщення на сайті журналу. Файл перекладу слід називати прізвищем першого автора та зазначати рік подання, наприклад: Ivanov_2018(eng).

В англомовних файлах список літератури подавати латиницею (бажаний стиль АРА (htth://www.apastyle.org/) згідно з вимогами світових реферативних баз даних. Транслітерувати український (російський) алфавіт латиницею потрібно відповідно до постанови КМУ від 27.01.2010 №55. Для транслітерації кирилиці латиницею з української мови слід обрати стандарт Паспортний (КМУ 2010), з російської –  стандарт BGN. Після транслітерованої назви видання/статті слід навести у квадратних дужках назву англійською мовою, взяту з оригіналу (дивись зразок) .

За достовірність поданої інформації та якість перекладу статті відповідають автори.

Редакція залишає за собою право на редагування і скорочення (зі збереженням головних висновків і стилю автора).

Відхилені рукописи не повертаються.