Editorial board of the «Bulletin of Agricultural Science» journal

 • J. Gadzalo (editor-in-chief)
 • M. Gladii (first deputy editor-in-chief)
 • A. Balian (deputy editor-in-chief)
 • V. Velychko (deputy editor-in-chief)
 • V. Adamchuk
 • S. Baliuk
 • V. Blium (Austria)
 • S. Bobosh (Serbia)
 • O. Borzukh
 • V. Bulhakov
 • V. Busol
 • V. Vlizlo
 • V. Volkohon
 • M. Hladii
 • I. Hrynyk
 • V. Husakov (Belarus)
 • A. Danylenko
 • G. Yeresko
 • V. Zhuk
 • O. Zhukorskyi
 • A. Zaryshniak
 • I. Ibatullin
 • V. Kaminskyi
 • V. Kyrychenko
 • P. Kovalenko
 • V. Kravchuk
 • E. Krupinskyi (Poland)
 • V. Lapa (Belarus)
 • Yu. Luzan
 • Yu. Lupenko
 • P. Liutskanov (Moldova)
 • M. Mandyhra
 • Yu. Melnyk
 • V. Miku (Moldova)
 • V. Morhun
 • M. Musiienko
 • Ya. Nad (Hungary)
 • L. Nazdrovitskyi (Slovakia)
 • V. Patyka
 • L. Pylypenko
 • V. Petrychenko
 • M. Roik
 • M. Romashchenko
 • P. Sabluk
 • V. Saiko
 • M. Sychevskyi
 • V. Snitynskyi
 • B. Stehnii
 • O. Tarariko
 • O. Furdychko
 • L. Khomichak
 • K. Hurle (Germany)
 • D. Shkorych (Serbia)