Рецензування

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ

У журналі «Вісник аграрної науки» використовується одностороннє сліпе рецензування (single-blind review): автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента. Рецензенти дотримуються етичних принципів, що викладені у розділі Етика.

Відповідно до вимог п. 6, пп. 6 наказу МОН № 32 від 15.01.2018 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» усі наукові статті підлягають якісному незалежному рецензуванню вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

Порядок прийому статті на рецензування

 1. Прийом і реєстрація рукописів
  • 1.1. Автор направляє у редакцію статтю, договір про передачу авторських прав, лист-направлення від організації; внутрішню рецензію на статтю; експертний висновок від організації про можливість публікації даних. Докладніше про підготовку матеріалів читайте в розділі Авторам.
  • 1.2. Після надходження в редакцію стаття перевіряється на відповідність вимогам щодо змісту та оформлення. Якщо стаття не відповідає встановленим вимогам, автору повідомляється про виправлення, які необхідно здійснити для прийняття матеріалу до розгляду.
  • 1.3. Стаття реєструється в журналі обліку рукописів за порядковим номером і датою надходження.
 2. Розгляд редакційною колегією та призначення рецензента
  • 2.1. Голова або заступник голови Редакційної колегії аналізує рукопис щодо змістового наповнення, інтересу публікації для читачів журналу, актуальності для сучасної науки. У разі позитивного висновку призначає рецензента. Рецензентами журналу є члени редакційної колегії і залучені фахівці, які мають досвід роботи за науковим напрямом, представленим автором, з ученим ступенем не нижче кандидата/доктора наук.
  • 2.2. Рецензенту направляється стаття та Бланк рецензії. Рецензент може оцінити, чи має він достатню кваліфікацію для здійснення рецензування. Рецензент відмовляється від рецензування, якщо вважає свою кваліфікацію недостатньою або такою, що не відповідає напряму дослідження. Після повідомлення про це представник редакційної колегії призначає іншого рецензента.
 3. Здійснення рецензування і співпраця з автором
  • 3.1. Після підтвердження згоди на здійснення рецензування рецензент надає відповідь у вигляді рецензії (орієнтовний термін розгляду статті – 14 календарних днів). Рецензія надсилається у редакцію у письмовому або відсканованому вигляді.
  • 3.2. Рецензент розкриває позитивні сторони дослідження та його недоліки, зокрема щодо таких питань: актуальність теми, наукова новизна, відповідність назви і змісту матеріалу, логічність і послідовність викладення матеріалу, статистична обробка результатів, обґрунтованість висновків, правомірне використання термінології, потрібні скорочення/доповнення, посилання на літературні джерела, їх сучасність і доступність, чи дотримані етичні стандарти щодо наукових робіт. Рецензія закінчується висновком: або «Статтю рекомендувати до друку», або «Відхилити» (з обґрунтуванням причин відхилення), або «Відправити на доопрацювання авторам».
  • 3.3. Якщо рецензент надає висновок «Відправити на доопрацювання авторам», стаття відправляється автору для здійснення коректив. При цьому особа рецензента не розголошується. Якщо автор не погоджується з думкою рецензента, він має право надати аргументовану відповідь. Редакційна колегія залишає за собою право направити статтю іншому рецензенту або відхилити зауваження автора, дослухавшись до думки рецензента. При спілкуванні з рецензентом у супровідному листі автор має детально відповісти на зауваження рецензента, а в електронному варіанті статті кольором позначити виправлення.
  • 3.4. Остаточне рішення про зміст номера ухвалюється на засіданні Видавничо-координаційної ради від Президії НААН (порядковий номер та дата проведення засідання розміщуються на першій сторінці ухваленого випуску журналу).