02. Bioenergy potential of perennial grasses’ phytocenosis

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201602-02
Kurgak V. G., Tkachenko A. M.
Pages: 11-16.

Full article: 
Abstract
The purpose. To determine bioenergy potential of perennial grasses’ phytocenosis of Ukraine and to make suggestions on its implementation. Methods. System analysis, field, laboratory, economic-mathematical. Results. Bioenergy potential is shown of perennial grasses’ phytocenosis of Ukraine and power productivity of rare perennial crops and varied meadow grass stands depending on technological receptions of growing. Conclusions. Perennial agrophitocenosises (natural forage lands, vegetation of overflow lands, marshes, and power crops) are the important reserve for production of biological fuel from biomass. The most efficient perennial power crops (Miscanthus × giganteus J.M. Greef, Deuter ex Hodk., Silphium perfoliatum, Polygonum weyrichii and Polygonum sachalinensis, Sida hermaphrodita Rusby, Heliánthus tuberósus) ensure deriving of 14 – 18 tons of dry solid matter from 1 hectare and 250 – 300 gigajoules of heat energy, improved natural forage lands — 4 – 6 tons and 75 – 110 gigajoules accordingly.


Key words: perennial grasses’ phytocenosis, bioenergetics, biomass, energy potential, natural forage lands, productivity.References
 1. Gymehtyk M.Ja. Efektybhictb bnlyby cnocobib bid zaxycty bid byp’iahib ha pict i pozbytok poclyh mickahtycy b ymobax zaxidhoi chactyhy Licocteny Ykpaihy/M.Ja. Gymehtyk, O.B. Xibpych, B.M. Kbak, O.I. Zamojcbkyj//Zb. hayk. np. I-ty biohepretychhyx kylbtyp i tsykpobyx bypiakib HAAH. – Kyib, 2013. – Byn. 19. – C. 24-27.
 2. Geletyxa G.G., Zhelezha T.A., Olijhyk E.M.Pepcnektyby bypobhytstba tenloboi eheprii z biomacy b Ykpaihi/G.G.Geletyxa, T.A.Zhelezha, E.M. Olijhyk//Ppomycloba tenlotexhika. – 2013. – № 4 (t. 35). – C. 5-15
 3. Dymych B.B. Texhiko-texholorichhi zaxody dlia zakladahhia ehepronlahtatsij cbichrpacy b ymobax Policcia Ykpaihy/B.B. Dymych, G.I. Zhypba, B.L. Kypylo//Zb. hayk. np. I-ty biohepretychhyx kylbtyp i tsykpobyx bypiakib HAAH. – Kyib, 2013. – Byn. 19. – C. 37-42.
 4. Ehepretychha ctpateriia Ykpaihy ha nepiod do 2030 p. Dypektyba Kabihety Mihictpib № 145 bid 15 bepezhia 2006.
 5. Kyprak B.G. Lychhi arpofitotsehozy. – K.: DIA, 2010. – 374 c.
 6. Kyprak B.G. Bioehepretychhyj notehtsial baratopichhyx tpab’iahyctyx fitotsehozib/ B.G. Kyprak, A.M. Lebkobcbkyj, G.B. Jefpemoba, O.Ju. Leschehko//Zb. hayk. np. I-ty bioehepretychhyx kylbtyp i tsykpobyx bypiakib HAAH. – Kyib, 2013. – Byn. 19. – C. 63-68.
 7. Metody byzhachehhia eheproiemhocti i nozhybhocti, K.: Depzhcnozhybctahdapt Ykpaihy, 2009. ¬– 15 c.
 8. Poik M.B. Efektybhictb byposchybahhia bycokonpodyktybhyx ehepretychhyx kylbtyp/M. Poik, B. Kypylo, M. Gymehtyk [ta ihshi]//Bichyk Lbbibcbkoro hatsiohalbhoro arpaphoro yhibepcytety. – 2011. – № 15(2). – Pezhym doctyny:
 9. Tytko P. Bidhobliubalbhi dzhepela Eheprii (Docbid Polbschi dlia Ykpaihy)/P.Tytko, B.Kalihichehko. ¬– Bapshaba: QWG, 2010. – 15 c.
 10. Shebchyk P.B. Bnlyb azothyx dobpyb ha bpozhajhictb cylbfii npohyzahoclyctoi za byposchybahhia ha tbepde bionalybo/P.B. Shebchyk, G.F.Pobha, K.I. Kip’iahchyk//Zb. hayk. np. I-ty biohepretychhyx kylbtyp i tsykpobyx bypiakib HAAH. – Kyib, 2013. – Byn. 19. – C. 121-123.
 11. Bioenergy Research: Advances and Applications, 1st Edition/V.K. Gupta, M.G. Tuohy, C.P. Kubicek, J. Saddler. – Oxford, 2014