07. State of scientific studies in branch of veterinary medicine, carried out on the basis of dissertational, research and development and design projects

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201812-07
Zadorozhnia G. P., Mandygra M. S., Novits'ka G. V.
Pages: 46-51.

Full article: 
Abstract
The purpose. To determine and analyze productivity of scientific studies and their financing in the field of veterinary medicine. Methods. Method of empirical probe is used. As materials for probes they used database of dissertations for 2000–2013 made in the field of «Veterinary sciences», and block of carried out research and development and design projects for 2013-2015. Results. Solution of questions of provision stable epizootic situation in Ukraine is the basis for strategic priority «Technological renewal and development of agribusiness industry» which includes 8 intermediate term priority directions of innovative activity. The most probed priority is «Development and implementation of technologies of production of preparations for diagnostics of diseases of animals and means of their protection» (20% of prepared theses). The most probed directions are: veterinary microbiology, epizootology, communicable diseases and immunology (27,3% of protected theses), and the least probed are: veterinary pharmacology and toxicology (7,8%). Conclusions. Analysis of protected for 2000–2013 theses in the field of «Veterinary sciences» testifies to the following: studies were carried out not in all directions. Of 10 ciphers of certain specialities probes were carried out only in 7, and in 3 ciphers (parasitology, entomology and veterinary-sanitary expertise) probes were not carried out. For financing research works in veterinary medicine state budget and own means were used. The highest financing due to budgetary funds made 71% of total sum in 2014, and the greatest sum of own means was used in 2013 (almost 80%). Analysis of the carried out 88 researches in veterinary questions for 2013–2015 testifies to low level of productivity as any technology was not registered in the base of Technologies.


Key words: veterinary medicine, monitoring of theses, scientific probes, financing of studies.References
 1. Mandyhra M.S., Boiko P.K., Boiko O.P. (2014). Metodychni pidkhody do konstruiuvannia bakterialnykh vaktsyn na prykladi inaktyvovanoi vaktsyny proty emfizematoznoho karbunkulu [Methodical approaches to constructing bacterial vaccines on an example of an inactivated vaccine against emphysematous carbuncle]. Veterynarna medytsyna. V. 101. P. 211–215. [In Ukrainian].
 2. Busol V.O., Kovalenko L.V. (2014). Typ ta stratehiia parazytyzmu virusu leikozu velykoi rohatoi khudoby [Type and strategy of parasitism of leukemia virus in cattle]. Veterynarna medytsyna. V. 101. P. 110–113. [In Ukrainian].
 3. Stehnii B.T., Herilovych A.P., Mandyhra M.S., Doletskyi S.P. (2013). Problemy biolohichnoi bezpeky ta biolohichnoho zakhystu u veterynarnii medytsyni ta biotekhnolohii [Problems of biological safety and biological protection in veterinary medicine and biotechnology]. Kharkiv: NTMT. P. 414. [In Ukrainian].
 4. Nychyk S.A., Muzykina L.M., Kovalenko H.V. et al. (2017). Vyvchennia faktoriv rozpovsiudzhennia AChS v Ukraini [Studying the distribution factors of AHS in Ukraine]. CBEP Regional One Health Research Symposium and Peer Review Session. Kyiv, 84 p. [In Ukrainian].
 5. Tsvilikhovskyi M.I., Dukhnytskyi V.B., Kostiuk V.K. (2013). Struktura y metodolohichni zasady pidhotovky fakhivtsiv veterynarnoi medytsyny v Ukraini na suchasnomu etapi [Structure and methodological principles of training of specialists in veterinary medicine in Ukraine at the present stage]. Veterynarna medytsyna Ukrainy. № 8 (210). P. 36–41. [In Ukrainian].
 6. Pridibaylo N. (2008). Perspektivy ispol'zovaniya nanotekhnologiy v ptitsevodstve [Prospects for the use of nanotechnology in the poultry industry]. Ptitsevodstvo. № 7. P. 32–33. [In Russian].
 7. Kotsiumbas I.Ia., Kotsiumbas H.I., Velychenko O.B. (2007). Mikotoksykozy tvaryn: metod. rekom. [Mycotoxicosis of animals: methodical recommendations ]. Lviv, 16 p. [In Ukrainian].
 8. Berezovskiy A.V., Fotina A.A. (2012). Printsipy sozdaniya kompleksnykh i kombinirovannykh antibakterial'nykh preparatov [Principles for the creation of complex and combined antibacterial Drugs]. Materialy KhVII Mezhdunarodnoy konferentsii VNAP: Innovatsionnye razrabotki i ikh osvoenie v promyshlennom ptitsevodstve. Sergiev Posad. P. 512–516. [In Russian].
 9. Stehnii B.T. (2013). Naukovyi suprovid u haluzi veterynarnoi medytsyny [Scientific support in the field of veterinary medicine]. Visnyk ahrarnoi nauky. № 9. P. 19–24. [In Ukrainian].
 10. Zadorozhnyaya G.P., Paladchenko O.F., Novitskaya G.V. (2015). Rol' informatsionnykh tekhnologiy v reshenii aktual'nykh voprosov nauchnogo obespecheniya ekonomiki Ukrainy. Razvitie informatsii i gosudarstvennoy sistemy nauchno-prakticheskoy informatsii (RINITI-2015) [The role of information technology in addressing topical issues of scientific support for the economy of Ukraine. Development of information and the state system of scientific and practical information]. Doklady KhIV Mezhdunarodnoy konferentsii, Minsk, 19 noyabrya 2015 g. Minsk: OIPI NAN Belorusi. P. 114–118. [In Russian].
 11. Zadorozhnia H.P., Paladchenko O.F., Novitska H.V. (2015). Naukove zabezpechennia silskoho hospodarstva v Ukraini [Scientific provision of agriculture in Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky. [Bulletin of Agricultural Science]. № 2. P. 74–77. [In Ukrainian].