01. Баланс фосфору в ґрунтах і землеробстві України

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201602-01
Носко Б. С., Бабинін В. І., Гладкіх Є. Ю.
Сторінки: 5-10.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Вивчити зв’язок між кількістю внесених фосфорних добрив та вмістом залишкових фосфатів, господарським балансом фосфору і тривалістю післядії добрив. Методи. Використано порівняльно-статистичні методи досліджень, короткострокові та тривалі спостереження агрохімічних властивостей ґрунту. Лабораторно-аналітичні дослідження виконували із застосуванням стандартизованих методик. Результати. Визначено динаміку змін фосфатного режиму чорнозему типового на підставі узагальнення досліджень на багаторічному перелозі та варіантах із різним обсягом навантаження мінеральними та органічними добривами. Висновки. Доведено тривалість впливу (упродовж 25-ти років післядії) запасного внесення фосфорних добрив у дозі 1800 кг/га на фоні гною на збереження в ґрунті підвищеного вмісту рухомого фосфору на рівні 11,6 мг Р2О5/100 г ґрунту, відмінного від природного аналога більшою доступністю для живлення рослин.


Ключові слова: чорнозем типовий, рухомий фосфор, баланс, залишкові фосфати, післядія фосфорних добрив.Бібліографія
 1. Агрохімслужба в системі факторів збереження і підвищення родючості ґрунтів (до 50-річчя заснування агрохімслужби України): наук. доповідь/ С.А. Балюк, Б.С. Носко, А.С. Заришняк, М.В. Лісовий; за ред. С.А. Балюка. — Х.: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. — 64 с.
 2. Баланс гумусу і поживних речовин у ґрунтах України/А.С. Заришняк, С.А. Балюк, М.В. Лісовий, А.В. Комариста//Вісн. аграр. науки. — 2012. — № 1. — С. 28–32.
 3. Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану ґрунтів України; за ред. Б.С. Носка, Б.С. Прістера, М.В. Лободи. — К.: Урожай, 1994. — 330 с.
 4. Егоров М.А. К вопросу о балансе фосфора в севообороте/М.А. Егоров: сб. ВИУА: Удобрения в севообороте. — Вып. 11. — М.: Сельхозгиз, 1963.
 5. Кудеярова А.Ю. Педогеохимия поли- и ортофосфатов в условиях применения удобрений/ А.Ю. Кудеярова. — М.: Наука, 1993. — 240 с.
 6. Кулаковская Т.Н. Почвенно-агрохимические основы получения высоких урожаев/Т.Н. Кулаковская. — Минск: Ураджай, 1978. — 230 с.
 7. Носко Б.С. Использование метода моделирования фонов при изучении агрохимических свойств //Агрохимия. — 1981. — № 1. — С. 122–127.
 8. Полупан М.І. Номенклатура та діагностика еколого-генетичного статусу ґрунтів України для їхнього великомасштабного дослідження/М.І. Полупан, В.А. Величко. — К.: Аграр. наука, 2014. — 494 с.
 9. Прянишников Д.Н. Избранные сочинения/Д.Н. Прянишников. — М.: Изд. АН СССР, 1952. — Т. 3. — 633 с.
 10. Cooke G.W. Phosphorus and potassium problems in plent produktion, and how to solv them. 9th World Fertilizer Congress Proceedings/G.W. Cooke. — June, 1984. — Budapest. Hungry. — V. 1. — P. 197–220.
 11. Than A. Evaluation of phosphorus status of some upland soils in Myanmar/A. Than, K. Egashira//Fac. Agr. Kyushu Univ. — 2008. — №. 1. — Р. 193–200.