15. Вплив кнурів різних порід на відтворювальні якості свиноматок у багатопородному схрещуванні

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201602-15
Ушакова С. В.
Сторінки: 68-69.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Пошук високопродуктивних поєднань кнурів і свиноматок. Методи. Матеріал для досліджень — помісні матки ♀ВБ×♂Л, покриті помісними кнурами ♀Д×♂П, ♀П×♂Д. Методики загальноприйняті, індекс СІВЯС. Результати. Установлено перевагу помісного потомства над чистопородними аналогами за більшістю показників. Висновки. Виявлено ефективність використання кнурів Д×П і П×Д у схрещуванні зі свиноматками ВБ×Л.


Ключові слова: схрещування, помісі, відтворювальні якості, велика біла порода, ландрас, дюрок, п’єтрен.Бібліографія
  1. Відтворювальні якості свиноматок в системі гібридизації/М.Д. Березовський, В.М. Попова, К.О. Ц ирик, В.С. Огуренко//Свинарство. — 2012. — № 60. — С. 21–24.
  2. Вовк В.Г. Гетерозисний ефект при поєднанні різних генотипів свиней/В.Г. Вовк//Тваринництво України. — 2013. — № 12. — С. 11–13.
  3. Генетические основы селекции животных/В.Л. Петухов, Л.К. Эрнст, И.И. Гудилин и др.; под ред. В.Л. Петухова, И.И. Гудилина. — М.: Агропромиздат, 1989. — 448 с.
  4. Методические указания/Методы изучения процессов селекции, разведения и воспроизводства свиней. — М.: ВАСХНИЛ, 1986. — 80 с.
  5. Наріжна О. Продуктивність свиноматок у поєднанні з різними генотипами кнурів/О. Наріжна, В. Вовк//Тваринництво України. — 2014. — №. 3–4. — С. 24–27.
  6. Пат. UA 100641 U Україна, МПК A 01 K 67/02 (2006.01). Спосіб відбору свиноматок/О.М. Церенюк; власник: Інститут тваринництва НААН, заявл. 13.10.2014; опубл. 10.08.2015. — Бюл. № 15.
  7. Пелих В.Г. Селекційні методи підвищення продуктивності свиней/В.Г. Пелих. — Херсон: Айлант, 2002. — 264 с.
  8. Позднякова Т.С. Репродуктивні якості чистопородних і помісних свиноматок при схрещуванні з кнурами вітчизняної та зарубіжної селекції/Т.С. Позднякова//Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. — 2011. — № 1. — С. 180–183.
  9. Селекція сільськогосподарських тварин/Б.М. Гопка, В.П. Коваленко, Ю.Ф. Мельник [та ін.]; за ред. Ю.Ф. Мельника, В.П.Коваленка, А.М. Угнівенка. — К., 2007. — 553 с.
  10. Соколов Н. Перспективы использования генетического потенциала свиней отечественного и импортного происхождения/Н. Соколов//Свиноводство. — 2007. — № 3. — С. 5–7.__