ІSBN 978-966-540-453-8

Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Кирпа М. Я., Алдошин А. В., Сатарова Т. М., Черенков А. В., Ляшенко Н. О., Боденко Н. А. Насінництво кукурудзи: навчальний посібник: Аграрна наука, 2019. – 200 с.[Dzyubetskii B. V., Cherchel V. Yu., Kirpa M. Ya., Aldoshin A. V., Satarova T. M., Cherenkov A. V., Lyashenko N. O., Bodenko N. A. Maize seed production: Textbook: Agrarna nauka, 2019. – 200 p.]

https://doi.org/10.31073/978-966-540-453-8

Анотація [ Abstract ]

У навчальному посібнику викладено історичну довідку щодо становлення на-
сінництва в Україні, законодавчу базу сучасного насінництва, методику вирощування
насіння самозапилених ліній і гібридів кукурудзи, основи формування та збереження
якості насіння кукурудзи, сертифікацію насіння за сортовими і посівними якостями
та введення його в обіг, пакування і маркування насіння, маркетингову діяльність на
ринку продукції насінництва кукурудзи.
Посібник призначений для викладачів закладів вищої освіти, аспірантів і студен-
тів за спеціальністю агрономія, а також для фахівців, що проводять селекційну та на-
сіннєву роботу з кукурудзи.

[ The textbook outlines the historical information on the formation of seed production in
Ukraine, the legislative basis for modern seed production, the method of seed cultivation of
maize self-pollinated lines and hybrids, the foundations for the formation and preservation
of the quality of maize seeds, the certification of seeds on varietal and sowing qualities and
its introduction into the circulation, packaging and labeling seeds, marketing activities in the
market for maize seed production.
The manual is intended for teachers of higher educational establishments, postgraduate
students and students on specialty agronomy, as well as for specialists who carry out selection
and seed work on maize. ]