Монографії

З метою надання індексу DOI деяким монографіям, наш сайт містить розділ веб-сторінок, кожна з яких присвячена окремій друкованій монографії. Нижче наводимо список посилань на ці веб-сторінки.

 1. Вергунов В.А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч. / В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки. – К. : Аграр. наука, 2018. – Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). – 604 с. − (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 106) [ Verhunov V.A. History of agricultural experimental work in Ukraine: in 3 parts / V.A.Verhunov; National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine; National Scientific Agricultural Library; Institute of History of Agrarian Science, Education and Technique. - Kyiv: Agrarian Science, 2018. – Part 1. Creators and developers (biographical essays). –  604 p. – (Historical-bibliographic series "Agrarian science of Ukraine in persons, documents, bibliography", book 106). ]

 2. Вергунов В.А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. у 3 ч. / НААН, Нац. наук. с.-г. б-ка. – К.: Аграр. наука, 2018. – Ч. 2: Науково-організаційні засади функціонування сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.. – 616 с. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 106). [ Verhunov V.A. History of agricultural experimental work in Ukraine: in 3 parts/ V.A.Verhunov; National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine; National Scientific Agricultural Library ; Institute of History of Agrarian Science, Education and Technique.\– Kyiv: Agrarian Science, 2018. Part 2. Scientific-organizational bases of functioning of agricultural experimental work on Ukrainian lands (the second half of the 19th - beginning of the 21st centuries). –  616 p. –  (Historical-bibliographic series "Agrarian science of Ukraine in persons, documents, bibliography", book 106). ]

 3. Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч. / ННСГБ НААН. – К.: Аграр. наука, 2018. – Ч. 3 : Урядові постанови. Відомчі рішення. Архівні матеріали. – 504 с. – (Іст.- бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 106). [ Verhunov V.A. History of agricultural experimental work in Ukraine: in 3 parts / V.A.Verhunov; National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine; National Scientific Agricultural Library; Institute of History of Agrarian Science, Education and Technique. - Kyiv: Agrarian Science, 2018. – Part 3. Government decrees. Departmental decisions. Archival materials.–  504 p.–  (Historical-bibliographic series "Agrarian science in Ukraine in persons, documents, bibliography", book 106). ]

 4. Черчель В.Ю., Дзюбецький Б.В., Сатарова Т.М., Денисюк К.В., Стасів О.Ф. Вихідний матеріал зародкової плазми Ланкастер у селекції і біотехнології кукурудзи : монографія. Київ: Аграрна наука, 2020. 352 с., з ілюстр. [Cherchel V.Yu., Dziubetskyi В.V., Satarova T.M., Denysiuk К.V., Stasiv F. Initial material  of Lancaster germplasm in maize selection and biotechnology : monograph Kyiv: Agrarna nauka, 2020.  352 p., with illustr. ]

 5. Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Кирпа М. Я., Алдошин А. В., Сатарова Т. М., Черенков А. В., Ляшенко Н. О., Боденко Н. А. Насінництво кукурудзи: навчальний посібник: Аграрна наука, 2019. – 200 с.[Dzyubetskii B. V., Cherchel V. Yu., Kirpa M. Ya., Aldoshin A. V., Satarova T. M., Cherenkov A. V., Lyashenko N. O., Bodenko N. A. Maize seed production: Textbook: Agrarna nauka, 2019. – 200 p.]

 6. Українські аграрні студії князя В. О. Кудашева : монографія / В. А. Вергунов ; НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки. – К. : Аграр. наука, 2018. – 268 с. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії ; кн. 107). [Ukrainian agrarian studies of Prince V.O. Kudashev: monograph / V.A. Verhunov; NAAS, NSAL, Institute of Agrarian History of Science, Education and Technique. – Кyiv: Agrarian Science, 2018. – 268 p. – (Historical & Bibliographic series "Agrarian science of Ukraine in persons, documents, bibliographies; book 107).]

 7. Вергунов В. А., Бєлова О. І. Дорадництво в Україні: історія, здобутки, перспективи: монографія / ННСГБ НААН. – Київ : Аграр. наука, 2020. – 220с. [Verhunov V.A., Bielova О.І. Advisory in Ukraine: history, achievements, prospects: monograph / NSAL NAAS. – Kyiv : Agrarian science, 2020. – 220 p.]

 8. Сільськогосподарська дослідна меліораційна справа в Україні: професор Д. О. Джовані (1886-1971 рр.) / В. А. Вергунов, Ю. О. Довгорук. – Київ : Аграр. наука, 2020. – 168 с. [Agricultural research reclamation in Ukraine: Professor D.O. Dzhovani (1886–1971) / V.A. Verhunov, Yu.O. Dovgoruk. – Kyiv: Agrarian Science, 2020. – 168 p.]

 9. Контролювання деградації ґрунтів і підвищення їх родючості: навчальний посібник. / В. Ю. Черчель, М. С. Шевченко, Л. М. Десятник, С. М. Шевченко. Київ: Аграрна наука, 2021. 226 с. [Controlling soil degradation and increasing their fertility] / V. Yu. Cherchel, M. S. Shevchenko, L. M. Desyatnyk, S. M. Shevchenko – Kyiv: Agrarian Science, 2021. – 226 p.]

 10. Особливості вирощування пшениці озимої в Степу України: монографія. А. В. Черенков, М. М. Солодушко, С. С. Ярошенко, І. І. Гасанова, О. О. Педаш / Київ: Аграрна наука, 2021. 184 с. [Features of growing winter wheat in the Steppe of Ukraine: monograph / A. V. Cherenkov, M. M. Solodushko, S. S. Yaroshenko, I. I. Gasanova, O. O. Pedash – Kyiv: Agrarna nauka, 2021. – 184 p.]

 11. Ukrainian Agronomic Soil Science: Textbook. In 2 parts; editor M.I. Polupan. Part 1: Historical stages of development. Soil formation factors. Regularities of soil formation on an ecological-genetic parametric systemic basis, their agronomic properties, and fertility. / Polupan M.I., Velychko V.A. - Kyiv: Agrarna nauka, 2019. 426 p.

 12. Ukrainian Agronomic Soil Science: Textbook. In 2 parts; editor M.I. Polupan. Part 2: Soil classification. Soil-ecological zoning. Zonality as a factor of soils’ geography by ecological-genetic status, their morphological and quantitative diagnostics, agro-soil potential of crops. Specialization of agriculture according to soil and ecological conditions. Monitoring of land resources. Doctrine of rational land use in Ukraine. / Polupan M.I., Velychko V.A. - Kyiv: Agrarna nauka, 2019. 444 p.

 13. Оцінювання впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за супутниковими даними: рекомендації. О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма, О.А. Білокінь. Київ: Аграрна наука, 2021 р. [Assessment of the effects of climate change on agricultural productivity using satellite data (methodical recommendations). Oleksandr Tarariko, Tetiana Ilienko, Tetyana Kuchma, Olena Bilokin. - Kyiv: Agrarna nauka, 2021]

 14. Національна академія аграрних наук України. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2021 : біогр. довід. ; уклад. : В. А. Вергунов, Л. М. Татарчук, С. В. Нижник, Х. М. Дмитрієва, Л. І. Лямець; відп. за вип. В. А. Вергунов; вступ. слово Я. М. Гадзала. 3-тє вид., перероб. та доп. Київ : Аграрна наука, 2021. 1008 с. [National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. Personal staff (academicians, corresponding members, honorary and foreign members). 1990–2021: biographical guide; compilers: V. A. Verhunov, L. M. Tatarchuk, S. V. Nyzhnyk, Kh. M. Dmytriieva, L. I. Liamets; responsible for the issue V. A. Verhunov; introductory word Ia. M. Gadzala. 3rd edition revised and supplemented. Kyiv: Agrarian Science, 2021. 1008 p.]

 15. Хареба В. В., Кокойко В. В., Гарбуз: біологія, технологія вирощування та переробки: монографія. Київ: Аграрна наука, 2022. 208 с.
  [Khareba V. V., Kokoiko V. V. Pumpkin: biology, gro­wing and processing technology: monograph. Kyiv: Agrarna nauka, 2022. 208 p.]

 16. Від сорту до гібрида: селекція, насінництво, технологія кукурудзи: монографія; за ред. академіка НААН Б. В. Дзюбецького. Київ: Аграрна наука, 2022. 260 с.
  [From variety to hybrid: maize breeding, seed pro­duction and technology: monograph; edited by Academician of NAAS B. Dziubetskyi. Kyiv: Agrarna nauka, 2022. 260 p.]

 17. Системи виробництва і застосування засобів біологізації землеробства: монографія /
  В. М. Бельченко, В. Я. Ходорчук, Ю. О. Лавриненко, Т. Ю. Маркіна, Г. М. Ткаленко,
  О. М. Нікіпелова, В. С. Таргоня, Ю. Е. Клечковський, Т. Ю. Марченко, І. М. Беспалов,
  В. П. Ярошевський, І. С. Чернова, Н. О. Піщанська, С. І. Бурикіна, Л. А. Сергєєв,  В. І. Крутякова,
  В. П. Ключко, Н. Т. Могилюк, О. О. Пілярська, О. Д. Молчанова, А. Д. Барабаш,
  І. В. Алієва, Б. М. Шейкін, Н. В. Пиляк, В. П. Баркар, В. Д. Гурінчик,
  Т. М. Осипенко, В. В. Білоголовський / Київ: Аграрна наука, 2022. 406 с.
  [The Systems of Agriculture Biologization Agents Manufacturing and Using: monograph /
  V. M. Belchenko, V. Ya. Khodorchuk, Yu. O. Lavrynenko, T. Yu. Markina, H. M. Tkalenko,
  O. M. Nikipelova, V. S. Targonya, Yu. E. Klechkovsky, T. Yu. Marchenko, I. M. Bespalov,
  V. P. Yaroshevskyi, I. S. Chernova, N. O. Pishchanska, S. I. Burykina, L. A. Sergeyev, V. I. Krutyakova,
  V. P. Klyuchko, N. T. Mohylyuk, O. O. Pilyarska, O. D. Molchanova, A. D. Barabash,
  I. V. Aliyeva, B. M. Sheykin, N. V. Pylyak, V. P. Barkar, V. D. Gurinchyk,
  T. M. Osypenko, V. V. Bilogolovskyi /
  Kyiv: Agrarna nauka, 2022. 406 p.]

 18. Самовол О. П., Кондратенко С. І., Сергієнко О. В., Хареба О. В. Овочеві,
  пасльонові та баштанні види рослин: цитогенетичні основи селекції: моно-
  графія. Ч. 1; за наук. ред. д-ра с.-г. наук О. П. Самовола. Київ: Аграрна нау­ка,
  2022. 148 с
  [Samovol О. Р., Kondratenko S. I., Sergienko O. V., Khareba O. V.
  Vegetable nightshade and melons plant species: cytogenetic basis of breeding:
  monograph. P. 1. Kyiv: Agrarna nauka, 2022. 148 p.]

 19. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ АДАПТИВНОСТІ СЕЛЕКЦІЙНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ / Демидов О. А., Замліла Н. П.,Вологдіна Г. Б., Гуменюк О. В., Рисін А. Л./ монографія. Київ : Компрінт, 2023. 218 с.
  [THE PECULIARITIES IN DETERMINING ADAPTABILITY OF WINTER BREAD WHEAT BREEDING LINES IN ENVIRONMENT OF THE FOREST STEPPE OF UKRAINE Demidov O.A., Zamlila N.P., Vologdina G.B., Gumeniuk O.V., Rysin A.L. / monography. Kyiv : Komprint, 2023. 218 p.]