Монографії

З метою надання індексу DOI деяким монографіям, наш сайт містить розділ веб-сторінок, кожна з яких присвячена окремій друкованій монографії. Нижче наводимо список посилань на ці веб-сторінки.

  1. Вергунов В.А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч. / В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т іст. аграр. науки, освіти та техніки. – К. : Аграр. наука, 2018. – Ч. 1. Творці та розбудовники (біографічні нариси). – 604 с. − (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 106) [ Verhunov V.A. History of agricultural experimental work in Ukraine: in 3 parts / V.A.Verhunov; National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine; National Scientific Agricultural Library; Institute of History of Agrarian Science, Education and Technique. - Kyiv: Agrarian Science, 2018. – Part 1. Creators and developers (biographical essays). –  604 p. – (Historical-bibliographic series "Agrarian science of Ukraine in persons, documents, bibliography", book 106). ]

  2. Вергунов В.А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. у 3 ч. / НААН, Нац. наук. с.-г. б-ка. – К.: Аграр. наука, 2018. – Ч. 2: Науково-організаційні засади функціонування сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.. – 616 с. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 106). [ Verhunov V.A. History of agricultural experimental work in Ukraine: in 3 parts/ V.A.Verhunov; National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine; National Scientific Agricultural Library ; Institute of History of Agrarian Science, Education and Technique.\– Kyiv: Agrarian Science, 2018. Part 2. Scientific-organizational bases of functioning of agricultural experimental work on Ukrainian lands (the second half of the 19th - beginning of the 21st centuries). –  616 p. –  (Historical-bibliographic series "Agrarian science of Ukraine in persons, documents, bibliography", book 106). ]

  3. Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч. / ННСГБ НААН. – К.: Аграр. наука, 2018. – Ч. 3 : Урядові постанови. Відомчі рішення. Архівні матеріали. – 504 с. – (Іст.- бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 106). [ Verhunov V.A. History of agricultural experimental work in Ukraine: in 3 parts / V.A.Verhunov; National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine; National Scientific Agricultural Library; Institute of History of Agrarian Science, Education and Technique. - Kyiv: Agrarian Science, 2018. – Part 3. Government decrees. Departmental decisions. Archival materials.–  504 p.–  (Historical-bibliographic series "Agrarian science in Ukraine in persons, documents, bibliography", book 106). ]

  4. Черчель В.Ю., Дзюбецький Б.В., Сатарова Т.М., Денисюк К.В., Стасів О.Ф. Вихідний матеріал зародкової плазми Ланкастер у селекції і біотехнології кукурудзи : монографія. Київ: Аграрна наука, 2020. 352 с., з ілюстр. [Cherchel V.Yu., Dziubetskyi В.V., Satarova T.M., Denysiuk К.V., Stasiv F. Initial material  of Lancaster germplasm in maize selection and biotechnology : monograph Kyiv: Agrarna nauka, 2020.  352 p., with illustr. ]

  5. Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Кирпа М. Я., Алдошин А. В., Сатарова Т. М., Черенков А. В., Ляшенко Н. О., Боденко Н. А. Насінництво кукурудзи: навчальний посібник: Аграрна наука, 2019. – 200 с.[Dzyubetskii B. V., Cherchel V. Yu., Kirpa M. Ya., Aldoshin A. V., Satarova T. M., Cherenkov A. V., Lyashenko N. O., Bodenko N. A. Maize seed production: Textbook: Agrarna nauka, 2019. – 200 p.]

  6. Українські аграрні студії князя В. О. Кудашева : монографія / В. А. Вергунов ; НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки. – К. : Аграр. наука, 2018. – 268 с. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії ; кн. 107). [Ukrainian agrarian studies of Prince V.O. Kudashev: monograph / V.A. Verhunov; NAAS, NSAL, Institute of Agrarian History of Science, Education and Technique. – Кyiv: Agrarian Science, 2018. – 268 p. – (Historical & Bibliographic series "Agrarian science of Ukraine in persons, documents, bibliographies; book 107).]

  7. Вергунов В. А., Бєлова О. І. Дорадництво в Україні: історія, здобутки, перспективи: монографія / ННСГБ НААН. – Київ : Аграр. наука, 2020. – 220с. [Verhunov V.A., Bielova О.І. Advisory in Ukraine: history, achievements, prospects: monograph / NSAL NAAS. – Kyiv : Agrarian science, 2020. – 220 p.]

  8. Сільськогосподарська дослідна меліораційна справа в Україні: професор Д. О. Джовані (1886-1971 рр.) / В. А. Вергунов, Ю. О. Довгорук. – Київ : Аграр. наука, 2020. – 168 с. [Agricultural research reclamation in Ukraine: Professor D.O. Dzhovani (1886–1971) / V.A. Verhunov, Yu.O. Dovgoruk. – Kyiv: Agrarian Science, 2020. – 168 p.]

  9. Контролювання деградації ґрунтів і підвищення їх родючості: навчальний посібник. / В. Ю. Черчель, М. С. Шевченко, Л. М. Десятник, С. М. Шевченко. Київ: Аграрна наука, 2021. 226 с. [Controlling soil degradation and increasing their fertility] / V. Yu. Cherchel, M. S. Shevchenko, L. M. Desyatnyk, S. M. Shevchenko – Kyiv: Agrarian Science, 2021. – 226 p.]

  10. Особливості вирощування пшениці озимої в Степу України: монографія. А. В. Черенков, М. М. Солодушко, С. С. Ярошенко, І. І. Гасанова, О. О. Педаш / Київ: Аграрна наука, 2021. 184 с. [Features of growing winter wheat in the Steppe of Ukraine: monograph / A. V. Cherenkov, M. M. Solodushko, S. S. Yaroshenko, I. I. Gasanova, O. O. Pedash – Kyiv: Agrarna nauka, 2021. – 184 p.]