ISBN 978-966-540-558-0

Системи виробництва і застосування засобів біологізації землеробства: монографія
/В. М. Бельченко, В. Я. Ходорчук, Ю. О. Лавриненко, Т. Ю. Маркіна, Г. М. Ткаленко,
О. М. Нікіпелова, В. С. Таргоня, Ю. Е. Клечковський, Т. Ю. Марченко, І. М. Беспалов,
В. П. Ярошевський, І. С. Чернова, Н. О. Піщанська, С. І. Бурикіна, Л. А. Сергєєв, В. І. Крутякова,
В. П. Ключко, Н. Т. Могилюк, О. О. Пілярська, О. Д. Молчанова, А. Д. Барабаш,
І. В. Алієва, Б. М. Шейкін, Н. В. Пиляк, В. П. Баркар, В. Д. Гурінчик,
Т. М. Осипенко, В. В. Білоголовський / Київ: Аграрна наука, 2022. 406 с.
[The Systems of Agriculture Biologization Agents Manufacturing and Using: monograph
/ V. M. Belchenko, V. Ya. Khodorchuk, Yu. O. Lavrynenko, T. Yu. Markina, H. M. Tkalenko,
O. M. Nikipelova, V. S. Targonya, Yu. E. Klechkovsky, T. Yu. Marchenko, I. M. Bespalov,
V. P. Yaroshevskyi, I. S. Chernova, N. O. Pishchanska, S. I. Burykina, L. A. Sergeyev, V. I. Krutyakova,
V. P. Klyuchko, N. T. Mohylyuk, O. O. Pilyarska, O. D. Molchanova, A. D. Barabash,
I. V. Aliyeva, B. M. Sheykin, N. V. Pylyak, V. P. Barkar, V. D. Gurinchyk,
T. M. Osypenko, V. V. Bilogolovskyi
/ Kyiv: Agrarna nauka, 2022. 406 p.]

https://doi.org/10.31073/978-966-540-558-0

Посилання на PDF [Link to PDF]: https://biotekhnika.od.ua/docs/PUBLIC/monografiya_2022-biotekhnika-ch-1.pdf

Посилання на оригінальну web-сторінку [Link to original web-page]: https://biotekhnika.od.ua/uk/diialnist/publikatsii/192-systemy-vyrobnytstva-i-zastosuvannia-zasobiv-biolohizatsii-zemlerobstva-monohrafiia-ch-1

Abstract

У монографії представлено результати наукових досліджень за 2016–2020 рр., прове-
дених у рамках виконання ПНД НААН 10 «Біотехніка». У роботі висвітлено питання нау­
кового, технічного і технологічного забезпечення систем виробництва мікробіологічних
та ентомологічних препаратів для захисту рослин від шкідників і хвороб, а також теоре-
тичним та практичним основам створення цих біологічних препаратів. Наведено досвід
практичного застосування засобів біологізації землеробства та біотрансформації відходів
з використанням живих організмів.
Розраховано на спеціалістів із захисту рослин, керівників, інженерів і технологів
ентомологічних та мікробіологічних виробництв, працівників біолабораторій, наукових
співробітників, викладачів і студентів навчальних закладів вищої освіти аграрного, біоло-
гічного та технічного профілю.

[The monograph contains research results obtained during 2016–2020 in the NAAS Re-
search Programm 10 (PND 10) «Biotekhnika». The work is devoted to the problems of scien-
tific, engineering and technological support of the microbial and entomological preparations
manufacturing systems for crop protection from pests and diseases, as well as theoretical and
practical foundations of such preparations creation. The experience of biologization agents us-
ing in agriculture and waste products biotransformation by living organisms are shown.
The monograph is intended for crop protection specialists, managers, engineers and tech-
nologists of microbial and entomological factories, biolaboratories’ men, researchers, professors
and students of agrarian, biological and engineering universities and colleges.]