Етика

Положення про використання етичних принципів у діяльності авторів, рецензентів і представників редакційної колегії

Редакція журналу «Вісник аграрної науки» у своїй діяльності спирається на рекомендації Комітету з етики публікацій (Committeе on Publication Ethics) та норми, задекларовані видавництвом Elsevier (Publishing Ethics Resource Kit).

Обов’язки авторів

 1. Автор надає в журнал рукопис, який не перебуває на розгляді в іншому виданні та не був опублікованим, а авторські права на його опублікування не передавалися іншим видавництвам.
 2. Автор гарантує видавцю «Вісника аграрної науки», що придбання у результаті укладання з ним договору авторських прав не спричинить порушення авторських прав будь-яких осіб або організацій і не призведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей. Автор повинен мати всі необхідні дозволи на використання матеріалів у своїй статті, що передбачаються Законом «Про авторське право і суміжні права» та іншими нормативними документами.
 3. Автор гарантує, що результати дослідження, викладені в рукописі, є самостійною та оригінальною роботою. Якщо рукопис є продовженням серії робіт, необхідно посилатися на більш ранню публікацію з обґрунтування відмінності нової роботи. Неприпустимо дослівно копіювати і перефразовувати власні роботи.
 4. Авторство має бути обмежене тими особами, які зробили значний внесок у концепцію, виконання або інтерпретацію дослідження. Усі учасники, які брали участь у дослідженні, відображені у рукописі як співавтори або їм висловлено подяку.
 5. Усі співавтори ознайомлені з рукописом, погоджуються на його публікацію і несуть відповідальність за зміст статті.
 6. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень є неетичними і неприйнятними діями.
 7. У разі використання фрагментів чужих робіт і/або запозичення тверджень інших авторів у статті повинні бути оформлені відповідні бібліографічні посилання з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела.
 8. Якщо рукопис є літературним оглядом (компіляцією матеріалів), автор обов’язково повинен спиратися на власні дослідження і особисте осмислення.
 9. За умови проведення експериментів на тваринах автори повинні вказати, чи дотримано міжнародних та національних рекомендацій щодо догляду та використання лабораторних тварин. Якщо дослідження пов’язані з хімічними речовинами, фізико-хімічними процесами або обладнанням, при роботі з якими є ризик завдати шкоди здоров’ю людини або тварини, автор повинен чітко вказати про це в статті.
 10. Якщо автор виявить неточності чи помилки в своїй роботі на стадії її розгляду в редакції чи рецензування, він зобов’язаний повідомити про це редакцію журналу для усунення недоліків.
 11. Якщо при рецензуванні роботи постають додаткові запитання, автор повинен надати всю додаткову інформацію для рецензента і видавця на їхню вимогу.
 12. У разі можливості виникнення конфлікту інтересів, здатного вплинути на інтерпретацію результатів і судження рецензентів, автор має заявити про це.
 13. Автор мусить зазначити всі джерела фінансування роботи.

Обов’язки рецензентів

 1. Видавець поділяє думку Elsevier, що всі вчені, які хочуть представляти статті для публікації, беруть зобов'язання рецензувати чужі статті у галузі досліджень, яку вони представляють.
 2. Рецензія є основним інструментом визначення якості рукопису. Зауваження рецензента можуть допомогти автору поліпшити якість тексту статті, а для редколегії є основним аргументом для прийняти рішення щодо публікації.
 3. Рецензентом не може бути автор або співавтор рецензованої роботи, а також науковий керівник здобувача наукового ступеня, який є автором, та/або співробітник підрозділу, де працює автор.
 4. Рецензент може відмовитись від розгляду дослідження, якщо вважає, що його кваліфікація є недостатньою для аналізу роботи або в нього є конфлікт інтересів з автором чи організацією, що представили рукопис на розгляд. Він зобов’язаний сповістити про це видавця і відмовитись від рецензування.
 5. Рецензія має бути об’єктивною і не містити суб’єктивних думок рецензента про роботу або автора рукопису. Рецензент повинен висловлювати свої думки чітко та підкріплювати їх аргументами.
 6. Будь-який рукопис, отриманий для рецензування, є конфіденційним документом і не може бути переданим чи обговореним із будь-якими іншими особами без дозволу головного редактора.
 7. Рецензент має звертати увагу головного редактора на факти збігу із будь-якою роботою, опублікованою раніше, якщо немає посилання автора статті на цю роботу, що повинно допомогти у виявленні плагіату.
 8. Якщо рецензент упевнений, що частина тексту вже була опублікована (є плагіат або дослівне копіювання ранніх робіт автора), він повинен надати підтвердження своїх висновків у вигляді бібліографічних посилань.
 9. Рецензент не має використовувати інформацію з наданої йому роботи для задоволення особистих інтересів, наприклад, для власних досліджень.

Обов’язки головного редактора, редакційної колегії і редакції

 1. Головний редактор, редакційна колегія не повинні мати конфлікту інтересів щодо статей, які вони відхиляють чи приймають, вони також мають уникати залучення до зовнішнього рецензування фахівців, які можуть бути до цього причетними.
 2. Головний редактор, редакційна колегія оцінюють рукопис винятково за його науковим змістом − безвідносно до расової приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального стану або політичних поглядів авторів.
 3. Рішення про публікацію приймається на основі наукових рецензій і думки членів редколегії щодо достовірності поданих даних, наукової значущості роботи та її важливості для дослідників і читачів.
 4. Інформація щодо представленого рукопису може надаватися лише автору, рецензентам, потенційним рецензентам, членам редакційної колегії, видавцеві.
 5. Якщо автор виявить істотну помилку або неточність у вже опублікованій роботі, він зобов’язаний терміново сповістити про це головного редактора журналу і співпрацювати з ним, щоб надати спростування або виправлення статті в наступному номері.
 6. Якщо головний редактор від третьої особи дізнається про істотну неточність в опублікованій роботі і сповістить про це автора, обов’язком останнього є термінове спростування чи виправлення статті або надання головному редактору доказів правильності опублікованого матеріалу.
 7. Головний редактор і видавець не повинні залишати без відповіді претензії авторів щодо розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. У разі виникненні конфліктної ситуації вони мають вжити необхідних заходів для відновлення порушених прав.
 8. Видавець підтверджує збереження за автором таких прав: - патентні права, права на торгові марки і права на будь-які процеси, речовини, матеріали та методики, описані в статті; - право на виготовлення різних копій, зокрема електронних, для власного використання за умови, що копії статті не будуть використані для продажу, розповсюдження шляхом масового розсилання через електронну пошту, а також не будуть розміщені на загальнодоступному сервері; - право подальшого використання автором всієї статті або будь-яких її частин в оглядах, дисертаціях, книгах, лекціях.
 9. Публікація у журналі «Вісник аграрної науки» безплатна та не передбачає жодних гонорарів.