ISBN 978-966-540-484-2

Вергунов В. А., Бєлова О. І. Дорадництво в Україні: історія, здобутки, перспективи: монографія / ННСГБ НААН. – Київ : Аграр. наука, 2020. – 220с. [Verhunov V.A., Bielova О.І. Advisory in Ukraine: history, achievements, prospects: monograph / NSAL NAAS. – Kyiv : Agrarian science, 2020. – 220 p.]

https://doi.org/10.31073/978-966-540-484-2

Анотація [ Abstract ]

Висвітлено сучасний стан і проблеми організації сільськогосподарського дорадни-цтва в Україні на основі історичного аналізу еволюції становлення й розвитку систем поширення сільськогосподарських знань та інформації у світі і на території сучасної України, залучення селян до активного використання інноваційних рішень в організації сільськогосподарського виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Сформульовано основні принципи організації сільськогосподарської дорадчої діяльності, особливості взаємодії дорадчих служб з аграрним бізнесом, владою, наукою та освітою. Наведено форми науково-консультаційної та інформаційної підтримки процесів трансферу інноваційних технологій в агропромислове виробництво. Запропоновано способи удосконалення організації сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні з використанням потенціалу Національної академії аграрних наук України.

Розраховано на фахівців сільськогосподарських дорадчих служб, науковців, ви­кладачів та студентів закладів аграрної освіти, слухачів системи підготовки і підви­щення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу України.

[The current state and problems of agricultural advisory organization in Ukraine on the basis of historical analysis of the evolution of the formation and development of agricultural knowledge and information in the world and in modern Ukraine, the involvement of peasants in the active use of innovative solutions in agricultural production, storage and processing of agricultural products was highlighted. The basic principles of the organization of agricultural advisory activity, features of interaction of advisory services with agrarian business, the government, a science and education were formulated. Forms of scientific-consulting and information support of the processes of transfer of innovative technologies in agro-industrial production were given. Ways to improve the organization of agricultural advisory activities in Ukraine using the potential of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine were proposed.

The edition is recommended for specialists of agricultural advisory services, scientists, teachers and students of agricultural education institutions, participants of the system of training and retraining of personnel of the agro-industrial complex of Ukraine.]