ISBN 978-966-540-523-8

Контролювання деградації ґрунтів і підвищення їх родючості: навчальний посібник. / В. Ю. Черчель, М. С. Шевченко, Л. М. Десятник, С. М. Шевченко. Київ: Аграрна наука, 2021. 226 с. [Controlling soil degradation and increasing their fertility] / V. Yu. Cherchel, M. S. Shevchenko, L. M. Desyatnyk, S. M. Shevchenko – Kyiv: Agrarian Science, 2021. – 226 p.]

https://doi.org/10.31073/978-966-540-523-8

Анотація [ Abstract ]

У навчальному посібнику розглянуто особливості та функції ґрунту як основного засобу аграрного виробництва і найважливішого ресурсу людства; наведено дані щодо земельних ресурсів планети та України, основних чинників деградації, забруднення ґрунтів, що зумовлюють втрату ними родючості.
Висвітлено питання профілактики втрати родючості і боротьби з явищами деградації та забруднення ґрунту, а також особливостей раціонального використання, рекультивації й охорони зрошуваних і порушених земель. Наведено основні положення альтернативних екологізованих систем землеробства.
Посібник призначено для викладачів закладів вищої освіти, аспірантів і студентів за спеціальністю агрономія, а також для агрономів і фахівців аграрних підприємств.

[The textbook considers the features and basic functions of soil as the main means of agricultural production and the most important resource of human; data on land resources of the planet and Ukraine are given; the main factors of degradation, soil contamination, causing their loss of fertility. The issues of prevention of fertility loss and control of soil degradation and pollution, as well as features of rational use, reclamation and protection of irrigated and disturbed lands are covered. The main provisions of alternative ecological systems of agriculture are given.
The manual is intended for teachers of higher education institutions, postgraduate students and students on agronomy specialty, as well as for agronomists and specialists of agricultural enterprises.]