ISBN 978-966-540-556-6


Самовол О. П., Кондратенко С. І., Сергієнко О. В., Хареба О. В. Овочеві,
пасльонові та баштанні види рослин: цитогенетичні основи селекції: моно-
графія. Ч. 1; за наук. ред. д-ра с.-г. наук О. П. Самовола. Київ: Аграрна нау­ка,
2022. 148 с
[Samovol О. Р., Kondratenko S. I., Sergienko O. V., Khareba O. V.
Vegetable nightshade and melons plant species: cytogenetic basis of breeding:
monograph. P. 1. Kyiv: Agrarna nauka, 2022. 148 p.]

https://doi.org/10.31073/978-966-540-556-6

Abstract

У монографії представлено результати досліджень, що стосуються якісної та кількісної
характеристики мейозу у видів і міжвидових гібридів F1-5 томата, перцю і баклажана; законо-
мірностей, встановлених для гібридів F1 кавуна з розподілу хіазм у межах репродуктивної сис-
теми (за генеративними ярусами) та її елементів (у межах пильовика); встановленого зв’язку
між цитологічними і рекомбінаційними параметрами мейозу у гібридів F1 томата, одержаних
на маркерній і безмаркерній основах.
Рекомендовано для наукових співробітників та аспірантів, які займаються проведенням
цитогенетичних досліджень, а також для селекціонерів, які цікавляться новими підходами,
методами, способами і біологічними прийоми, що дають змогу мінімізувати основні етапи
селекційного процесу.

[The monograph presents the results of research on: qualitative and quantitative characteris-
tics of meiosis in species and interspecific hybrids of F1-5 tomato, pepper and eggplant; regulari-
ties established for watermelon F1 hybrids on the distribution of chiasms within the reproduc-
tive system (by generative tiers) and its elements (within the anther); established relationship
between cytological and recombination parameters of meiosis in tomato F1 hybrids obtained on
marker and marker-free bases.
The authors believe that the monograph will be especially useful for researchers and gradu-
ate students engaged in cytogenetic research, as well as for breeders who are interested in new
approaches, methods, techniques and biological techniques that minimize the main stages of
the selection process.]