ISBN 978-966-540-495-8

Сільськогосподарська дослідна меліораційна справа в Україні: професор Д. О. Джовані (1886-1971 рр.) / В. А. Вергунов, Ю. О. Довгорук. – Київ : Аграр. наука, 2020. – 168 с. [Agricultural research reclamation in Ukraine: Professor D.O. Dzhovani (1886–1971) / V.A. Verhunov, Yu.O. Dovgoruk. – Kyiv: Agrarian Science, 2020. – 168 p.]

 https://doi.org/10.31073/978-966-540-495-8

 Анотація [ Abstract ]

 У монографії висвітлено основні етапи розвитку сільськогосподарської дослідної меліораційної справи в Україні, одним із фундаторів, творців і розбудовників якої був професор Д. О. Джовані. Описано наукову, науково- організаційну і педагогічну діяльність відомого вітчизняного вченого, котрий є знаковою постаттю для становлення дослідної меліораційної справи в Україні та за її межами. Професором закладено науково-організаційні та концептуальні засади, зокрема державні законодавчі акти розвитку наукового напряму агро­меліорації в Україні та Росії упродовж 20-30-х років XX ст. Йому належить низка наукових праць у галузі дослідної меліорації. Автор першого посібника українською мовою для сільськогосподарських курсів «Меліоративне законо­давство: посібник для с.-г. шкіл» (1927 р.). Д. О. Джовані був особисто причет­ний до відкриття ряду меліораційних станцій дослідної мережі України. Був членом Науково-Консультаційної Ради (НКР) з будівництва Дніпрельстану та Спеціальної комісії по Дніпрельстану при Сільськогосподарському науковому комітеті України. Вчений є одним із засновників Українського науково-дослід­ного інституту сільськогосподарських меліорацій. Доступні архівні документи засвідчують його вагомий внесок у створення і подальшу роботу цієї установи. Після вимушеної еміграції до Великої Британії він продовжував поповнювати свої винаходи і дослідження у галузі сільського господарства, до кінця своїх днів не втрачав активної зацікавленості до справи свого життя - меліорації та культури боліт. Також це видання вміщує бібліографічні описи його праць, на­писаних особисто та у співавторстві, звіти з наукової діяльності, науково-попу­лярні публікації.

Книгу рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, спе­ціалістам аграрної науки, всім, хто цікавиться історією розвитку сільськогоспо­дарської дослідної справи.

[The monograph highlights the main stages of development of agricultural research land reclamation work in Ukraine, one of the founders, creators and developers of which was Professor D.O. Dzhovani. The scientific, scientific-organizational and pedagogical activities of the well-known domestic scientist was described, who is an iconic figure for the formation of experimental reclamation work in Ukraine and abroad. The professor laid the scientific-organizational and conceptual principles, in particular the state legislative acts of development of the scientific direction of agro-amelioration in Ukraine and Russia during the 20-30's of the 20th century. He is the author of a number of scientific papers in the field of experimental land reclamation, author of the first textbook in Ukrainian for agricultural courses "Reclamation legislation: a guide for the agricultural schools"(1927). D.O. Dzhovani was personally involved in the opening of a number of reclamation stations in the research network of Ukraine.

He was a member of the Scientific & Advisory Board (SAB) on the construction of Dniprelstan and the Special Commission on Dniprelstan at the Agricultural Scientific Committee of Ukraine. The scientist is one of the founders of the Ukrainian Scientific & Research Institute of Agricultural Land Reclamation. The available archival documents attest to his significant contribution to the establishment and subsequent functioning of this institution.

After forced emigration to Great Britain, he continued to supplement his inventions and research in the field of agriculture, until the end of his days he did not lose active interest in the business of his life land reclamation and swamp culture. This edition also contains bibliographic descriptions of his works, written personally and in co-authorship, reports on scientific activities, scientific & popular publications.

The book is recommended for scientists, teachers, graduate students, students, specialists in agricultural science, all those who are interested in the history of agricultural research work development.]