ISBN 978-966-540-530-6


ПЕРСОНАЛЬНИЙ 
СКЛАД

ЧЛЕНИ-
КОРЕСПОНДЕНТИ

ПОЧЕСНІ 
ЧЛЕНИ                    

ІНОЗМЕНІ 
ЧЛЕНИ                 

ДОДАТКИ           
    
ЗМІСТ     
  

Національна академія аграрних наук України. Персональний склад Н 35 (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2021 : біогр. довід. ; уклад. : В. А. Вергунов, Л. М. Татарчук, С. В. Нижник, Х. М. Дмитрієва, Л. І. Лямець; відп. за вип. В. А. Вергунов; вступ. слово Я. М. Гадзала. 3-тє вид., перероб. та доп. Київ : Аграрна наука, 2021. 1008 с.

[National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. Personal staff (academicians, corresponding members, honorary and foreign members). 1990–2021: biographical guide; compilers: V. A. Verhunov, L. M. Tatarchuk, S. V. Nyzhnyk, Kh. M. Dmytriieva, L. I. Liamets; responsible for the issue V. A. Verhunov; introductory word Ia. M. Gadzala. 3rd edition revised and supplemented. Kyiv: Agrarian Science, 2021. 1008 p.]

https://doi.org/10.31073/978-966-540-530-6

Abstract

У біографічному довіднику подано основні відомості про життя, наукову і науково-організаційну діяльність академіків, членів-кореспондентів, почесних та іноземних членів Національної академії аграрних наук України, обраних у 1990–2021 рр. Додатки вміщують списки лауреатів Премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» та інші довідкові матеріали.
Нині у структурі Академії 6 відділень, створених за галузевою ознакою: 1) землеробства, меліорації та механізації; 2) рослинництва; 3) зоотехнії; 4) ветеринарної медицини; 5) аграрної економіки і продовольства; 6) наукового забезпечення інноваційного розвитку. До її складу входять 10 національних наукових центрів, 33 інститути, 5 науково-дослідних станцій, 3 науково-дослідних центри, 170 підприємств, установ та організацій мережі НААН. Також Академії безпосередньо підпорядковано Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна, Національну наукову сільськогосподарську бібліотеку НААН, Державне видавництво «Аграрна наука» НААН. Персональний склад НААН налічує: 113 академіків (дійсних членів), 117 членів-кореспондентів, 28 почесних і 42 іноземних члени Академії.
Розрахований на науковців, викладачів, керівників та організаторів науки, а також істориків аграрної науки.

[The biographical guide provides basic information about the life, scientific and scientific-organizational activities of academicians, corresponding members, and honorary and foreign members of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, elected in 1990–2021. The appendices contain lists of laureates of the NAAS Prize «For outstanding achievements in agricultural science» and other reference materials.
Currently, the structure of the Academy has 6 branches based on the following criteria: 1) agriculture, land reclamation, and mechanization; 2) plant growing; 3) zootechny; 4) veterinary medicine; 5) agricultural economics, and food; 6) scientific support of innovative development. It includes 10 national research centers, 33 institutes, 5 research stations, 3 research centers, 170 enterprises, institutions, and organizations of the NAAS network. The Academy also directly administers the «Askania-Nova» Biosphere Reserve named after F. E. Falz-Fein, National Scientific Agricultural Library, State Publishing House «Agrarian Science». The staff of NAAS includes: 113 academicians (full members), 117 corresponding members, 28 honorary, and 42 foreign members.
Designed for scientists, teachers, managers, and organizers of science, as well as historians of agricultural science.]