ISBN 978-966-540-500-9

Черчель В.Ю., Дзюбецький Б.В., Сатарова Т.М., Денисюк К.В., Стасів О.Ф. Вихідний матеріал зародкової плазми Ланкастер у селекції і біотехнології кукурудзи : монографія. Київ: Аграрна наука, 2020. 352 с., з ілюстр. [ Cherchel V.Yu., Dziubetskyi В.V., Satarova T.M., Denysiuk К.V., Stasiv O.F. Initial material  of Lancaster germplasm in maize selection and biotechnology : monograph Kyiv: Agrarna nauka, 2020.  352 p., with illustr. ]

https://doi.org/10.31073/978-966-540-500-9

Анотація [ Abstract ]

У монографії  на фоні історичного огляду розвитку наукової селекції і переходу до інбридинго-гібридизаційної моделі подається історія формування поняття «зародкова плазма» та загальна характеристика основних її типів, використовуваних нині в селекції кукурудзи. За результатами багаторічних досліджень авторського колективу, представлено молекулярно-генетичну характеристику ліній плазми Ланкастер за маркерами однонуклеотидного поліморфізму ДНК, а також клітинно-інженерні особливості цієї плазми за калусогенною та регенераційною здатністю in vitro. Ланкастер  та інші сучасні типи зародкової плазми кукурудзи розглянуто  з точки зору їхнього  використання як вихідного матеріалу для гетерозисної селекції, особливо для селекції скоростиглих форм.  Проаналізовано особливості  використання методу матроклінної гаплоїдії для створення гомозиготних ліній  за використання різних типів зародкової плазми. Надано оцінку  потенціалу продуктивності  ліній Ланкастер та інших типів зародкової плазми кукурудзи  за  використання у скоростиглих гібридах різних гетерозисних моделей.
Призначено для спеціалістів у галузі селекції, біотехнології, біології, а також студентів, аспірантів і викладачів навчальних закладів вищої освіти аграрного і біотехнологічного та біологічного профілів.

[ The monograph presents the history of the formation of the concept "germplasm" and general characteristics of its main types in modern maize breeding under the historical review of the development of scientific selection and the transition to the inbreeding and hybridization model.  According to the results of authors’ long-term investigations, the molecular and genetic characteristics of Lancaster inbreds by markers of single nucleotide polymorphism of DNA, as well as cell engineering features of this germplasm on callusogenic and regeneration ability in vitro are presented. Lancaster and other modern types of maize germplasm are considered in terms of their use as the initial materials for heterotic selection, especially in selection of early ripening forms. The peculiarities of using the method of matroclinal haploidy to create homozygous lines for different types of germplasm are analyzed. The productivity potential estimation for inbreds of Lancaster and other types of maize germplasm in early ripening hybrids of different heterotic models is given.
The monograph is intended for specialists in selection, biotechnology, biology, as well as students, graduate students and lecturers of agricultural, biotechnological and biological specialities. ]