ISBN 978-966-540-560-3

Від сорту до гібрида: селекція, насінництво, технологія кукурудзи: монографія; за ред. академіка НААН Б. В. Дзюбецького. Київ: Аграрна наука, 2022. 260 с.
[From variety to hybrid: maize breeding, seed pro­duction and technology: monograph; edited by Academician of NAAS B. Dziubetskyi. Kyiv: Agrarna nauka, 2022. 260 p.]

https://doi.org/10.31073/978-966-540-560-3

Abstract

У колективній монографії узагальнено сучасні проблеми селекції вихідного матеріа-
лу та гібридів кукурудзи різних напрямів використання; висвітлено роль біотехнології у
підвищенні ефективності селекційних досліджень; наведено результати наукових дослі-
джень щодо технології виробництва високоякісного насіння батьківських форм і гібри-
дів кукурудзи; представлено інноваційні актуальні рекомендації відносно технологічних
елементів вирощування кукурудзи і наведено економічне обґрунтування виробництва
насіння і зерна кукурудзи.
Призначено для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів, спеціаліс-
тів агропромислових формувань і фермерських господарств, селекціонерів, насіннєводів
та технологів, які виробляють насіння кукурудзи.

[The monograph summarizes current problems of maize breeding for initial material and hyb­
rids of various uses; the role of biotechnology in increasing the efficiency of breeding research
is highlighted; the results of scientific research on the production technology of high-quality
maize seeds of parental forms and hybrids are given; innovative current recommendations re-
garding the technological elements of maize cultivation are presented and the production of
maize seeds and grains is economically justified.
The monograph is intended for researchers, teachers, postgraduate students, students of
agri­cultural higher educational institutions, specialists of agro-industrial formations and farms,
breeders, maize seed producers and technologists.]