Агроекологічна ефективність ґрунтозахисних технологій у системі контурно-меліоративної організації землекористування

  • Л. Коломієць -
  • І. Шевченко -
  • О. Терещенко -

Анотація

Мета. Дослідити особливості емісії закису азоту з чорнозему вилуженого за зростаючих норм мінеральних добрив і надходження свіжої органічної речовини різного походження; визначити потрібну кількість вуглецю для оптимізації біологічних процесів при застосуванні туків. Методи. Польового досліду, газохроматографічні, агрохімічні, розрахункові. Результати. За внесення органічних добрив (гною, соломи, маси люпинового сидерату та їх поєднання) зменшуються питомі (г NN2О / кг ССО2) втрати азоту з ґрунту. Найбільші питомі втрати NN2O у досліді cпостерігаються у варіантах із використанням мінеральних добрив. Водночас застосування туків у невисокій (100 кг/га д.р.) в ланці сівозміни) та середній (200 кг/га д.р.) нормах по фону 5 т/га соломи й 13 т/га люпинового сидерату сприяє зменшенню показників (навіть нижче від контрольного), що свідчить про іммобілізацію невикористаної рослинами частини мінеральних азотних сполук. При цьому для оптимізації співвідношення C/N не потрібне додаткове застосування мінерального азоту. Поєднання найвищої в досліді норми мінеральних добрив (300 кг/га у ланці сівозміни) із соломою і сидератом не дає змоги знизити питомі втрати азоту до рівня контролю, що свідчить про надлишковість мінерального азоту в ґрунті в цьому випадку. Запропоновано формулу розрахунків необхідної кількості вуглецю для оптимізації співвідношення C/N при застосуванні різних норм азотних добрив у технологіях вирощування сільськогосподарських культур, що забезпечує збалансованість мінералізаційних і синтетичних процесів у ґрунті. Висновки. За вирощування сільськогосподарських культур на чорноземі вилуженому застосування розрахункових норм свіжої органічної речовини (гною, соломи, люпинового сидерату та їх поєднання, зокрема з мінеральними добривами) сприяє оптимізації перебігу мікробіологічних процесів в агроценозах. За цих умов невикористаний рослинами азот мінеральних сполук метаболічно зв’язується (іммобілізується) мікроорганізмами, зменшується емісія N2O, і норми мінеральних добрив, що не перевищують 200 кг/га д.р. у сівозміні, стають екологічно прийнятними.
Опубліковано
2019-12-25