Агрогенні зміни окисно-відновного потенціалу за профілем ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів Західного Лісостепу

  • О. Гавришко -
  • Ю. Оліфір -
  • Т. Партика -

Анотація

Мета. Дослідити зміну окисно-відновного потенціалу (ОВП) у профілі ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за різних систем удобрення і використання. Методи. Польові дослідження, фізико-хімічні та порівняльно-аналітичні методи. Результати. На фоні розрахованого pH сольового та показника Кларка (rH2) установлено зміну ОВП у профілі ґрунту за тривалого агрогенного впливу. Відзначено, що тривале розорювання ґрунту без добрив (контроль) за pHKCl 4,27 (середнє за 95% ймовірності) призводить до переважання в профілі помірно- та слабоокисного режиму. За внесення у ґрунт N105Р101K101 + 10 т/га гною + СаСО3 (1,0 Нг) на фоні зміни реакції ґрунтового розчину pHKCl з глибиною відбувся різкий перехід ОВП з інтенсивно окисного (628 мВ) до слабовідновного (363 мВ) режиму, а показник rH2 становив 31,2–20,2. Висновки. Із застосуванням на кислому ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті органо-мінеральної системи удобрення у дозі N105Р101K101 + 10 т/га гною + СаСО3 (1,0 Нг) створюються найкращі умови для формування інтенсивно окисних процесів. Тривале розорювання ґрунту без унесення добрив (контроль) спричиняє розвиток у профілі слабоокисних процесів. Систематичне внесення у ґрунт самих мінеральних добрив (N65Р68K68) порівняно з контролем та органо-мінеральною системою удобрення сприяє помітному зниженню окисно-відновного потенціалу в напрямі процесів відновлення. Для обґрунтування оптимальних доз добрив і вапна та забезпечення урівноважених природних циклів кругообігу речовин кислих ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів за різних рівнів сільськогосподарського навантаження доцільно використовувати як високочутливий оцінювальний показник ОВП, який дає змогу кількісно встановити відхилення окисно-відновного стану ґрунту від його природної рівноваги.
Опубліковано
2020-02-25