Насіннєва продуктивність сортів томата залежно від схеми сівби та удобрення в умовах Південного Степу

  • Н. Косенко -
  • В. Погорєлова -

Анотація

Мета. Визначити вплив схеми сівби та удобрення різних сортів томата на врожайність і посівні якості насіння в умовах Південного Степу України. Методи. Використовували загальнонаукові методи: польовий, лабораторний, вимірювально-розрахунковий, порівняльний, математико-статистичний аналіз. Результати. Установлено, що на врожайність насіння мали вплив досліджувані фактори. Середня врожайність за 2016–2018 рр. для сорту томата Легінь становила 117,62, для сорту Ювілейний — 112,63 кг/га. У середньому за роки досліджень установлено, що врожайність за схеми сівби 100+50 см була на 0,6% більшою, ніж за схеми 150 см. Мінімальну врожайність насіння отримано у варіанті без удобрення — 49,06 кг/га. Застосування органо-мінеральної системи живлення рослин у поєднанні з позакореневим підживленням позитивно впливало на насіннєву продуктивність рослин томата. Збільшення врожайності насіння становило 56,95–67,04% порівняно з неудобреними ділянками. Насіння, отримане у варіантах досліду, мало енергію проростання 81–90%, схожість — 95–100%. Удобрення насіннєвих рослин збільшує масу 1000 шт. насіння на 0,06–0,11 г, енергію проростання — на 1–3%. Висновки. На насіннєву продуктивність найістотніший вплив має удобрення насіннєвих рослин томата. Сорт і схема сівби меншою мірою впливали на врожайність насіння. Найбільшу врожайність насіння (159,91 кг/га) забезпечив сорт Легінь за схеми сівби 100+50 см і комплексного удобрення рослин. Значного впливу досліджуваних факторів на посівні якості насіння томата не виявлено. Найбільший рівень рентабельності (154%) забезпечив сорт Легінь за схеми сівби 150 см і внесення мінеральних добрив з листковим підживленням препаратом Плантафол.
Опубліковано
2020-02-25