Залежність між показниками родючості чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення в агроценозі Центрального Лісостепу

  • О. Демиденко -

Анотація

Мета. Науково-теоретично обґрунтувати та розробити порівняльну базову модель фізико-хімічного стану ґрунтової товщі для умов відтворення родючості чорнозему опідзоленого за довгострокового застосування органічної та інтенсивної систем удобрення із використанням побічної продукції сільськогосподарських культур як органічних добрив за вирощування зернових культур у короткоротаційній зерно-просапній сівозміні для умов Центрального Лісостепу України. Методи. Польовий, лабораторний, математичні, порівняльно-розрахунковий. Результати. Установлено, що функціональний зв’язок між умістом гумусу, актуальною, гідролітичною кислотністю та сумою увібраних основ у метровій товщі чорнозему опідзоленого за органічної системи удобрення більш тісний порівняно з інтенсивною системою удобрення. Коефіцієнт детермінації між умістом гумусу та фізико-хімічними показниками становить 56–72%, за інтенсивної системи удобрення — 48–55%, що забезпечується посиленням процесів реградації метрової товщі чорнозему і проявляється у підвищенні лінії закипання СаСО3, яка перебуває на глибині 55–60 см від поверхні ґрунту проти 65–70 см за інтенсивної системи удобрення. Висновки. Високі значення суми увібраних основ за верхніми типовими значеннями пов’язані з наявністю карбонатів у нижній частині метрової товщі, кількість яких зростає за органічної системи удобрення: відбувається посилення процесу реградації. У середньому за 2016–2019 рр. найвищу продуктивність за виходом зернових, кормових, кормо-протеїнових одиниць і перетравного протеїну за органічної системи мала пшениця озима: 5,51 т/га, 7,05; 6,52 та 0,92 т/га відповідно, або 90–92% від виходу за інтенсивної системи удобрення. Коефіцієнт варіації урожайності зернових культур за органічної системи удобрення був нижчим, крім урожайності ячменю, порівняно з інтенсивною системою удобрення — 7,95% проти 10,5%.
Опубліковано
2020-07-25