Експериментальне дослідження та обґрунтування параметрів сепаратора картопляного вороху

  • В. Булгаков -
  • В. Адамчук -
  • З. Ружило -
  • І. Головач -
  • Є. Ігнатьєв -

Анотація

Мета. Обґрунтувати раціональні конструктивні та кінематичні параметри нового очисника картопляного вороху спірального типу на основі результатів багатофакторного польового експериментального дослідження. Методи. Для обробки та аналізу експериментальних досліджень застосовано методи кореляційного й регресійного аналізів, а також методи побудови номограм. Результати. Розроблено нову конструкцію очисника картопляного вороху, яка складається з 3-х консольно розташованих приводних спіралей, що забезпечує активну очисну поверхню, куди подається викопаний ворох. При цьому можна змінювати кут нахилу очисної поверхні до горизонту, що забезпечує різну інтенсивність сепарації домішок і гарантує рух бульб у напрямку вивантажувального транспортера. Все це також сприяє кращому розосередженню купи вороху по робочій поверхні очисника, більш інтенсивному руйнуванню ґрунтових грудок, а отже, поліпшенню просівання і зменшенню забивання очисних спіралей. Проведені нами у виробничих польових умовах експериментальні дослідження показали, що очищення бульб картоплі від домішок таким очисником відбувається за рахунок інтенсивного переміщення вороху витками консольно закріплених очисних спіральних пружин. Очисні спіральні пружини не тільки обертаються із заданою кутовою швидкістю, а й одночасно здійснюють коливальні рухи своїх консольних кінців, що виникають за рахунок прогину їх поздовжніх осей під дією ваги вороху в робочій зоні очисника. Висновки. За даними польових експериментальних досліджень побудовано модель повнофакторного експерименту, статистична обробка результатів якого здійснена з використанням програми Microsoft Excel. Побудовано графічні залежності, що дають можливість вибирати раціональні конструктивні та кінематичні параметри очисників картоплі спірального типу при проєктуванні й розробці нових картоплезбиральних комбайнів.
Опубліковано
2020-07-25