Становлення сівозмінних принципів у системах землеробства

  • П. Бойко -
  • І. Мартинюк -
  • Я. Цимбал -

Анотація

Мета. Узагальнити інформацію про системи землеробства, які формувалися в сільському господарстві України відповідно до розвитку виробничих сил і виробничих відношень. Розробити структуру альтернативних різноротаційних сівозмін з урахуванням кон’юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків і спеціалізації виробництва Лівобережного Лісостепу. Методи. Загальноприйняті для польових дослідів і лабораторних аналізів. У рослинних зразках визначали: масу 1000 зерен (ГОСТ 10842-89), склоподібність (ГОСТ 10987-76), проводили повний зоотехнічний аналіз рослин — методом спектроскопії на інфрачервоному аналізаторі NIR Systems 4500. У ґрунтових зразках визначали: нітратний азот — іонометричним методом (ГОСТ 26951-86), рухомий фосфор та обмінний калій в одній витяжці за Чиріковим (ДСТУ 4115-2002), уміст сухої речовини і вологи — гравіметричним методом (ДСТУ ІSO 11465-2001). Порівняльну оцінку продуктивності різноротаційних сівозмін у своїх дослідженнях розрахували за обсягом продукції з 1 га сівозмінної площі, яку перераховували: зернові одиниці — за коефіцієнтами, кормові одиниці та перетравний протеїн — за таблицями. Результати. Вивчено та впроваджено у виробництво еколого-економічні різноротаційні сівозміни, які в ринкових умовах забезпечуватимуть виробництво конкурентоспроможної продукції та збереження родючості ґрунту. Для середніх і дрібнотоварних підприємств Лісостепу рекомендовані ефективні 4-пільні сівозміни зі 100%-м насиченням зерновими культурами, для господарств, які вирощують продовольче й фуражне зерно, коренеплоди буряків цукрових і виробляють соняшникову і соєву олію, — 6-7-пільні сівозміни, а для господарств з виробництва тваринницької продукції, продовольчого та фуражного зерна, соняшникової і соєвої олії — 8-пільні сівозміни. Висновки. У багатогалузевих господарствах Лісостепу України потрібно впроваджувати ефективні короткоротаційні 4- і 5-пільні та довгоротаційні 6-,7- і 8-пільні сівозміни з рекомендованим набором, співвідношенням і розміщенням польових культур.
Опубліковано
2021-03-25