Поліморфізм систем білків крові та його значення у репродуктивній функції корів української чорно-рябої молочної породи

  • О. Стадницька -
  • В. Каплінський -

Анотація

Мета. Оцінити репродуктивну здатність поголів’я тварин, визначити в сироватці крові поліморфні системи білкових макромолекул та ензимів і встановити їх зв’язок з показниками репродуктивної функції, резистентністю до акушерсько-гінекологічної патології у корів. Вивчити варіанти використання молекулярно-генетичного аналізу великої рогатої худоби для виявлення імуногенетичних маркерів з метою теоретичного обґрунтування їх застосування для формування високопродуктивного та резистентного до акушерсько-гінекологічної патології дійного стада корів. Методи. Дослідження проведено на 75-ти коровах української чорно-рябої молочної породи (західний внутрішньопородний тип) віком 5-9 років, живою масою 550-600 кг у ТзОВ «Молочні ріки». Акушерсько-гінекологічну диспансеризацію корів проводили за методикою М.В. Косенка та співавт. (2005). Критерієм оцінки репродуктивної функції корів були: тривалість тільності, час першого осіменіння після отелення, сервіс-період, індекс осіменіння; запліднюваність після першого осіменіння, всього запліднених (загальна кількість запліднених тварин за період досліджень), народження близнят. Результати. У відібраному матеріалі (проби крові від 75-ти корів) для генетико-біохімічних досліджень визначали поліморфні системи білків: постальбуміни, трансферини, гаптоглобуліни та ізоформи ензимів: каталази, пероксидази та сукцинатоксиддисмутази. Генетичну частоту алелів поліморфних систем білків і ферментів сироватки крові визначали за формулою Харді–Вайнберга. Частота алеля A трансферинового локусу у корів менша, а алеля D більша на 0,11 од. Це свідчить про те, що генетична частота досліджених поліморфних систем білків і ферментів сироватки крові корів у різних стадах неоднакова. Висновки. У корів-гомозигот і гетерозигот, тестованих за ізоформами каталази, істотної різниці за досліджуваними показниками репродуктивної функції не встановлено, оскільки фенотипи ізоформ глютатіонпероксидази та супероксиддисмутази під час їхнього поділу в поліакриламідному гелі були мономорфними. Народження близнят спостерігали у гомозигот К-АА.
Опубліковано
2021-03-25