Вплив екологічних чинників на інтенсивність транспірації рослин томата

  • О. Журавльов -
  • А. Шатковський -

Анотація

Мета. Вивчити вплив екологічних чинників на інтенсивність транспірації рослин томата та побудувати модель інтенсивності транспірації на основі множинної лінійної регресії (MLR). Методи. Загальнонаукові: вегетаційний, лабораторний, вимірювально-розрахунковий та математично-статистичний аналіз. Результати. Установлено, що між інтенсивністю транспірації рослин томата сонячною радіацією, відносною вологістю повітря та температурою повітря спостерігається тісний кореляційний зв’язок, коефіцієнти кореляції відповідно дорівнюють 0,99, 0,96 та 0,94. Інтенсивність транспірації збільшується лінійно з підвищенням сонячної радіації і температури повітря та знижується з підвищенням відносної вологості повітря. Максимальних значень інтенсивність транспірації досягала о 12 та 14 год, і відповідно становила 538,1 та 574,1 г/м2·год, а в проміжок між 12 та 14 годиною спостерігалася полуденна депресія транспірації. На основі множинної лінійної регресійної отримали модель інтенсивності транспірації рослин томата протягом доби з коефіцієнтом детермінації R2=0,91, стандартна похибка STr=27,5. Проведено комплексний статистичний аналіз отриманої моделі, який підтверджує, що отримана модель є статистично значима з достовірністю 95 % та підтверджує гіпотезу про вплив кліматичних чинників на інтенсивність транспірації рослин томата. Середня абсолютна відсоткова похибка (MAPE) становить 7,4 %. Висновки. На основі проведених досліджень підтверджено добову періодичність інтенсивності транспірації рослин томата і лінійну залежність інтенсивності транспірації від дії сонячної радіації, температури та відносної вологості повітря. На основі множинної лінійної регресійної моделі встановлено вплив екологічних чинників на інтенсивність транспірації. Найбільший вплив на інтенсивність транспірації томата здійснює сонячна радіація, а найменший — температура повітря, стандартизовані коефіцієнти регресії відповідно дорівнюють 1,169 та 0,028. Проведений комплексний статистичний аналіз підтвердив високу точність отриманої моделі: похибка МАРЕ менше 10 %.
Опубліковано
2021-03-25