Сучасний стан та шляхи підвищення родючості ґрунтів південно-степової зони України

  • С. Голобородько -
  • О. Димов -

Анотація

Мета. Наукове обґрунтування сучасного ландшафтно-екологічного стану сільськогосподарських угідь та розроблення агробіологічних заходів щодо підвищення родючості деградованих темно-каштанових ґрунтів південно-степової зони України в умовах природного зволоження. Методи. Польовий — для вивчення взаємодії об’єкта досліджень із біотичними та абіотичними факторами зони Степу; фізико-хімічні — встановлення родючості темно-каштанового ґрунту та визначення хімічного складу рослин; порівняльно-розрахунковий — проведення економічної та енер­гетичної оцінки вирощу­вання бобових багаторічних трав; дисперсійного аналізу — для визначення достовірності отриманих результатів наукових досліджень. Результати. Площі багаторічних трав у зоні Степу за останні 10 років істотно зменшилися, що створює реальні ризики для посилення процесів водної та віт­рової ерозій ґрунтів. Істотний вплив на ефективність ведення сільсько­господарського виробництва в зоні Степу має і регіональна зміна клімату. У дослідженнях із добору бобових і злакових багаторічних трав та бобово-злакових травосумішок накопичення симбіотичного азоту люцерною на першому році використання моновидових посівів становило 60 кг/га, травосумішкою люцерна + стоколос безостий — 68, еспарцетом піщаним — 105-118 кг/га. На 2-му році використання трав накопичення симбіотичного азоту було також високим — 37-55 кг/га у люцерни і 52-80 кг/га у еспарцету піщаного. На 3-му році використання травостоїв його накопичення знижувалося до 36-37 кг/га у люцерни та 15-22 кг/га — в еспарцету піщаного. Фракційний склад азоту в шарах темно-каштанового ґрунту 0-20 см та 20-40 см після 3-річного використання люцер­ни порівняно з іншими ланками сівозміни був найвищим і залежно від шару ґрунту становив: загального — 1006,3-1428,8 мг/кг, мінерально­го — 24,9-46,3, лужногідролізованого — 113,8-186,0, важкогідролізованого — 155,5-214,4, негідролізованого — 712,1-982,1 мг/кг ґрунту. Висновки. Одним з основних напрямів змен­шення процесів деградації та збереження й підвищення родючості темно-каштанових ґрунтів є створення високопродуктивних моновидових агро­фітоценозів багаторічних бобових трав і бінарних бобово-злакових траво­сумішок, стійких до регіональних змін клімату в степовій зоні України.
Опубліковано
2021-04-25