Кореляційні зв’язки фізіологічних груп мікроорганізмів з показниками родючості чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення

  • О. Демиденко -

Анотація

Мета. Розробити порівняльну кореляційну модель взаємозв’язків еколого-трофічних груп ґрунтових мікроорганізмів з агрофізичними, фізико-хімічними показниками, гумусним станом, продуктивністю чорнозему опідзоленого та визначити енергетичну ефективність застосування інтенсивної, маловитратної та органічної систем удобрення з використанням побічної продукції сільськогосподарських культур як органічних добрив у 5-пільній зернопросапній сівозміні для умов Центрального Правобережного Лісостепу. Методи. Польовий і лабораторний експерименти, статистично-аналітичний метод. Результати. З урахуванням того, що за інтенсивної системи удобрення відбувається пересушування шару чорнозему опідзоленого 0-20 см, а за органічної системи рівень зволоженості зростає, можна стверджувати, що найкращі умови для збереження органічної речовини гумусу створюються за органічної системи удобрення. За органічної та маловитратної систем удобрення відбувається процес насичення ґрунтового комплексу Са2+ за рахунок зменшення хімічного навантаження на чорнозем. Це призводить до зниження рівня обмінної кислотності та посилення біогенності через зростання чисельності та активності амоніфікувальних, амілолітичних, педотрофних, оліготрофних мікроорганізмів і зниження активності гуматорозкладаючих груп мікроорганізмів, що забезпечує відтворення гумусу в агроценозі короткоротаційної сівозміни. Висновки. За інтенсивної системи удобрення підвищується щільність будови при наростанні посушливості ґрунтових умов, що посилює процес мінералізації гумусу за рахунок зростання активності гуматорозкладаючих мікроорганізмів. За органічної і маловитратної систем удобрення відбувається розущільнення шару чорнозему 0-20 см, що стимулює підвищення активності амоніфікувальних і педотрофних груп мікроорганізмів, меншою мірою впливає на біогенність та активність амілолітичних і оліготрофних груп мікроорганізмів.
Опубліковано
2021-04-25