Генетична структура корів української червоно-рябої молочної породи за комплексом генотипів GH, CSN3 та BLG

  • І. Мітіогло -
  • В. Дзіцюк -
  • Н. Мохначова -
  • М. Добрянська -

Анотація

Мета. Вивчити вплив комплексних генетичних варіантів GH, CSN3 та BLG на рівень надою і склад молока у корів української червоно-рябої молочної породи. Методи. Об’єктом досліджень були корови-первістки української червоно-рябої молочної породи із Державного підприємства «Дослідне господарство «Нива» Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН». Однонуклеотидний поліморфізм за генами GH, CSN3 та ВLG досліджували методом ПЛР-ПДРФ з використанням специфічних праймерів і рестриктаз. Геномну ДНК виділяли із лейкоцитів крові за стандартною методикою. ПЛР проводили на ампліфікаторі «Терцик». Кількість і довжину отриманих фрагментів рестрикції визначали за допомогою електрофорезу у 3%-му агарозному гелі. Результати. Встановлено поліморфізм генів GH, CSN3 та BLG в українській червоно-рябій молочній породі великої рогатої худоби. Генотип CHLL виявили у 80 % досліджених корів, генотип CHLV — у 13% і CHVV — у 3%. 53% корів мали генотип CSN3АА, 46% — гетерозиготний генотип CSN3АВ, гомозиготний генотип CSN3ВВ не виявлено у жодної із досліджених тварин. Частота генотипу BLGАА становила 25,1 %, BLGАВ — 36,6, BLGВВ — 38,3%. У сумі майже 75% корів мали бажаний алель В. Із 18 теоретично можливих комплексних генотипів у дослідженого поголів’я виявлено 7 варіантів. Проведено пошук асоціативного зв’язку комплексних поліморфних варіантів цих генів з параметрами молочної продуктивності. Високий рівень надою спостерігався у групи тварин із комплексним генотипом GHLV/CSN3AB/BLGBB. Більша частка жиру в молоці була у первісток з комплексним генотипом GHLL/CSN3AA/BLGAB — 3,80%, білка — у корів з генотипом GHLL/CSN3AB/BLGAA — 3,57%. Висновки. Результати дослідження молочної продуктивності свідчать, що найпродуктивнішими тваринами є носії комплексних генотипів: GHLV/CSN3AB/BLGBB за надоєм, GHLL/CSN3AA/BLGAB за часткою жиру у молоці, GHLL/CSN3AB/BLGAA за часткою білка у молоці.
Опубліковано
2021-04-25