Г.Г. Махов — видатний український учений у галузі агроґрунтознавства, організатор сільськогосподарської дослідної справи (1886–1952)

  • В. Вергунов -

Анотація

Мета. Розкрити знакові віхи життєвого та творчого шляху, узагальнити основні наукові здобутки талановитого вченого-аграрія, одного з фундаторів меліоративного ґрунтознавства, організатора вітчизняного галузевого дослідництва та вищої фахової освіти в Україні Г.Г. Махова. Методи. Загальнонаукові — аналіз, синтез, класифікація; історичні — проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, ретроспективний, біографічний. Результати. Висвітлено внесок ученого в становлення провідних науково-дослідних інституцій з проблем ґрунтознавства та сільськогосподарської меліорації, оформлення ґрунтознавства як обов’язкової дисципліни на базі закладів вищої аграрної освіти України та світу. Розкрито творчі пошуки Г.Г. Махова, автора першого в країні підручника «Ґрунтознавство» та навчального посібника «Ґрунти України», з популяризації галузевих здобутків як члена редколегії журналу «Ґрунтознавство», організатора Першого з’їзду ґрунтознавців України, директора сільськогосподарського музею. Висновки. Систематизовано наукову спадщину вченого за напрямами: агрономічне та меліоративне ґрунтознавство, проблеми дегенерації ґрунтів, лісонасадження в степах, боротьба з посухою, ерозія ґрунтів, системи удобрення та обробітку ґрунту, їх вплив на агрофізичні властивості ґрунту. Як пріоритетні розробки Г.Г. Махова розглядали першу детальну карту ґрунтів України на новій морфолого-генетичній основі, а також першу карту ерозійності ґрунтів.
Опубліковано
2021-04-25