Вплив добрив і обробітку на якісний стан дерново-підзолистого ґрунту та продуктивність польових культур сівозміни в умовах Житомирського Полісся

  • П. Надточій -
  • В. Ратошнюк -
  • Т. Ратошнюк -

Анотація

Мета. Провести порівняльну оцінку продуктивності різних варіантів тривалого застосування системи удобрення в 9-пільній польовій сівозміні та обробітку радіоактивно забрудненого дерново-підзолистого ґрунту щодо його агроекологічного стану і впливу на продуктивність польових культур. Розробити заходи для мінімізації надходження 137Cs до продукції рослинництва. Методи. Польовий, лабораторно-аналітичний, математико-статистичні. Результати. Досліджено вплив тривалого застосування систематичного внесення добрив у сівозміні та варіантів основного обробітку дерново-підзолистого ґрунту на гумусовий стан, фізико-хімічні й агрохімічні властивості. Визначено, що тривале використання органічної системи удобрення на фоні плоскорізного обробітку ґрунту на 20–22 см забезпечує позитивний баланс запасів гумусу на рівні 9,8 т/га. Полицевий обробіток грунту на 20–22 см за використання органічної й органо-мінеральної систем удобрення сприяв зниженню питомої активності 137Cs на 42,6–43,9 % порівняно з перелогом (296 Бк/кг). Доведено, що польові культури відповідно до зростання здатності накопичувати 137Cs розміщуються в такій послідовності: люпин вузьколистий (насіння) > кукурудза (зелена маса) > пшениця озима і ячмінь ярий. Висновки. Встановлено, що органо-мінеральна система удобрення (7,8 т гною + N57Р63К75 на 1 га сівозмінної площі за ротацію 9-пільної сівозміни) за проведення оранки ґрунту на глибину 20–22 см під просапні культури та 18–20 см — під культури суцільної сівби забезпечує найвищий вихід кормових одиниць (4,6 т) на 1 га сівозмінної площі за ротацію. Урожай культур сівозміни, за виключенням зерна люпину вузьколистого, отриманий під час вирощування на радіоактивно забрудненому дерново-підзолистому ґрунті (< 290 Бк/кг 137Cs) за питомою активністю цього радіонукліда виявився значно нижче Державних гігієнічних нормативів «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді» (ДР-2006).
Опубліковано
2021-05-25