Сучасний стан та оцінка конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад: регіональний аспект

  • Т. Ратошнюк -
  • А. Соколова -

Анотація

Мета. Розробити та обґрунтувати науково-організаційні засади й практичні рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможності сільських територіальних громад на регіональному рівні в умовах децентралізації управління. Методи. У ході дослідження використано комплекс методів, що дало змогу одержати науково обґрунтовані результати. Зокрема, використано такі загальнонаукові підходи: діалектичний, системний та синергетичний, а також ряд спеціальних методів: абстрактно-логічний (методи індукції та дедукції, аналогії та зіставлення, операціоналізації понять), метод теоретичного узагальнення та аналізу й синтезу, економіко-статистичний метод (статистичне спостереження, порівняння, групування, табличний). Результати. Обґрунтовано теоретико-методичні засади потреби визначення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в умовах децентралізації управління. Розкрито особливості та методичні підходи до визначення показників, які характеризують рівень конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад. Виокремлено чинники, які впливають на формування конкурентоспроможності громад у сучасних умовах і доведено потребу їх врахування під час стратегічного планування розвитку громад на перспективу. Здійснено групування ОТГ Волинської обл. за рівнем їхньої конкурентоспроможності у розрізі фактороутворювальних показників за 2019 р. Установлено, що визначальну роль у забезпеченні конкурентоспроможності територіальної громади відіграють економічна самостійність, фінансова незалежність та інвестиційна активність, формувати які можна, маючи відповідний виробничо-ресурсний та трудовий потенціали. Висновки. Доведено, що стратегічні орієнтири розвитку ОТГ, на відміну від наявних, для забезпечення власної конкурентоспроможності мають бути спрямовані на: відродження людського капіталу й поліпшення умов життєзабезпечення та добробуту сільського населення; розвиток малого та середнього бізнесу в умовах децентралізації; створення сприятливого клімату для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економічну, соціальну та екологічну сфери сільської економіки; вдосконалення механізму формування та використання державних фінансових ресурсів, призначених для інвестування. Отримані результати, сформульовані висновки та пропозиції сприятимуть розв’язанню теоретичних і практичних проблем формування конкурентоспроможних ОТГ як ключового елементу сучасної моделі сільської економіки України.
Опубліковано
2021-07-25