Основні чинники ефективного функціонування малого аграрного підприємництва

  • M. Гуменюк -
  • Д. Неміш -
  • І. Баланюк -
  • Д. Шеленко -

Анотація

Мета. Визначити чинники впливу ефективності функціонування малого аграрного підприємництва та виділити критерії їх класифікації з урахуванням специфіки діяльності аграрного сектору. Методи. Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: абстрактно-логічний, аналізу та синтезу, порівняльний, графічний, аналітичних групувань. Результати. Установлено, що протягом усіх етапів реформування економіки країни мале аграрне підприємництво перебуває у центрі уваги науки і практики, оскільки здатне забезпечувати сталий розвиток сільських територій та достатній рівень продовольчої безпеки країни. Результати дослідження динаміки виробництва сільськогосподарської продукції малими аграрними підприємствами свідчать, що їх частка у виробництві такої продукції є вагомою. Розглянуто вплив сукупності чинників на розвиток суб’єктів малого аграрного підприємництва, визначено соціально-економічні проблеми, що їх зумовлюють. Виділено основні групи чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, що впливають на функціонування малих аграрних підприємств як повноцінної складової аграрного сектору. Обґрунтовано, що під час діагностики зовнішнього середовища доцільно виділяти чинники макрорівня — (загальноекономічні, внутрішньоекономічні державна підтримка та регулювання), науково-технічні та мезорівня (ринкові, фінансово-кредитні, соціально-демографічні). Доведено, що під час оцінювання внутрішнього середовища потрібно виділяти групи виробничих (організаційно-виробничі, техніко-технологічні, цінові) та невиробничих (маркетингові, трудові) чинників. Висновки. За діяльності в умовах зміни інституційного середовища малі аграрні підприємства мають низку проблем і перешкод. На ефективність їхнього функціонування впливає сукупність чинників, які тісно пов’язані між собою і забезпечують найефективніші результати виробничо-господарської діяльності малих аграрних підприємств за умови комплексного і збалансованого їх урахування.
Опубліковано
2021-09-25