Теоретичне дослідження стійкості руху асиметричного гичкозбирального машинно-тракторного агрегату

  • В. Булгаков -
  • В. Адамчук -
  • В. Надикто -
  • Є. Ігнатьєв -

Анотація

Мета. Визначення параметрів стійкого плоскопаралельного руху асиметричного гичкозбирального машинно-тракторного агрегату (МТА) на підставі проведення числового комп’ютерного моделювання отриманих аналітичних залежностей. Методи. Використано методи вищої математики з перетворення систем диференціальних рівнянь, теорії стійкості руху, автоматичного регулювання, дослідження поводження слідкуючих систем, складання комп’ютерних програм, проведення числових розрахунків, побудови графічних залежностей і їхнього аналізу. Результати. За результатами проведеного аналітичного дослідження отримано значення амплітудних і фазових частотних характеристик коливань курсового кута трактора при відтворенні агрегатом збурювального впливу у вигляді коливань кута повороту гичкозбиральної машини у горизонтальній площині. На основі даних математичного моделювання побудовано необхідні графічні залежності. Їх аналіз дав змогу установити вплив швидкості робочого руху досліджуваного агрегату, значення коефіцієнтів опору уводу шин передніх і задніх коліс трактора, а також компонувальної схеми енергетичного засобу (універсальна чи інтегральна) на показники стійкості руху досліджуваного агрегату. Висновки. На підставі отриманої системи диференціальних рівнянь досліджено стійкість руху асиметричного гичкозбирального машинно-тракторного агрегату під час виконання ним технологічного процесу. Кількісними показниками цієї стійкості є значення амплітудних і фазових частотних характеристик коливань курсового кута трактора при відпрацюванні агрегатом зовнішнього збурення у вигляді коливань кута повороту гичкозбиральної машини. Розрахунками встановлено, що зменшення значення коефіцієнта опору уводу шин коліс трактора підвищує його чутливість до дії збурювального впливу. Вказана чутливість є тим більшою, чим ближче колеса енергетичного засобу розташовані до точки приєднання до нього причіпної гичкозбиральної машини. Із тракторів класичного й інтегрального компонування при складанні асиметричного гичкозбирального машинно-тракторного агрегату перевагу слід віддавати першому. Як свідчать результати математичного моделювання, за якісними ознаками збільшення швидкості руху машинно-тракторного агрегату на базі тракторів обох схем від 1,5 до 2,5 м∙с–1 призводить до небажаного зростання амплітудно-частотної характеристики і бажаного збільшення фазово-частотної характеристики під час відтворення ними зовнішнього збурювального впливу у вигляді коливань кута повороту гичкозбиральної машини. Водночас у кількісному вираженні чутливість агрегату на основі трактора класичного компонування до дії збурювального впливу за амплітудою на 11–12% менша, а за фазовим зсувом — майже однакова, що є кращим варіантом із погляду стійкості руху машинно-тракторного агрегату у горизонтальній площині.
Опубліковано
2021-10-25