Вплив густоти насаджень на біометричні показники і продуктивність рослин тютюну в умовах Центрального Лісостепу України

  • А. Моргун -
  • К. Леонова -
  • В. Моргун -
  • П. Пясецький -
  • А. Коваленко -
  • О. Парфенюк -

Анотація

Мета. Вивчити вплив різної густоти насаджень сортового асортименту тютюну на ріст, розвиток, урожайність рослин та якість тютюнової сировини в умовах Центрального Лісостепу України. Методи. Польовий (закладання дослідів, фенологічні спостереження та біометричні виміри, морфологічний опис рослин), лабораторний (оцінка врожайності та якості тютюнової сировини), статистичний (математична обробка отриманих результатів досліджень). Результати. Досліди, виконані на базі Дослідної станції тютюнництва ННЦ «Інститут землеробства НААН», свідчать, що біометричні показники рослин тютюну залежали від погодних умов вирощування, сортових особливостей культури і густоти насаджень. Зі збільшенням густоти насаджень у високорослих сортів (сортотипи Крупнолистий і Вірджинія) висота рослин зменшувалася на 1,5–15 см і становила 166–192 см (57 тис. шт./га). Для низькорослих сортів тютюну (сортотип Берлей) оптимальною густотою насаджень була 48 тис. шт./га, за якої висота рослин становила 127–161 см. Кількість листків на рослинах залежала від їхньої висоти і становила 19,7–25,7 шт. Найбільший їхній розмір виявлено за густоти насаджень 40 тис. шт./га. Максимальну врожайність тютюну отримано за густоти насаджень 57 тис. шт./га у високорослих сортів і 48 тис. шт./га — у низькорослих. Проте підвищення густоти насаджень знижувало вихід товарної сировини І сорту на 2,3–4,8%. Найвищою товарністю тютюнової сировини характеризувалися сорти Берлей 9 і Темп 321, показники яких становили відповідно 73,9 і 74,8% за густоти насаджень 40 тис. шт./га. Для крупнолистих сортів тютюну за густоти насаджень 40 тис. шт./га полегшувалося виконання ломок листя вручну і листки, які залишалися на рослині, менше механічно пошкоджувалися, тобто продуктивність праці на збиральних роботах підвищувалася. Висновки. Для ґрунтово-кліматичних умов Центрального Лісостепу України найкращою густотою насаджень рослин для високорослих сортів тютюну (сортотипи Крупнолистий і Вірджинія) слід вважати 57 тис. шт./га, а для низькорослих (сортотип Берлей) — 48 тис. шт./га.
Опубліковано
2021-12-25