Способи вдосконалення елементів технології вирощування насінницьких посівів льону-довгунцю у Лісостепу

  • Є. Заїка -
  • О. Дрозд -
  • В. Кондратюк -
  • Т. Пивовар -

Анотація

Мета. Дослідити врожайність льону-довгунцю сортів Рушничок і Вручий за використання різних способів сівби, норм висіву насіння та різних видів і доз мінеральних добрив у насінницьких посівах. Методи. Польові досліди закладали на експериментальних ділянках ННЦ «Інститут землеробства НААН». У дослідженнях порівнювали між собою два українські сорти льону-довгунцю — Рушничок і Вручий. Ґрунт досліджень дерново-середньопідзолистий пилувато-супіщаний. Використовували методи: польовий – для визначення взаємодії предмета досліджень із природними та агротехнічними чинниками; вимірювально-ваговий — для визначення урожайності насіння сортів льону-довгунцю; статистичний, дисперсійний — для виявлення достовірності отриманих результатів дослідів. Результати. Для визначення впливу елементів технології використовували показники структури врожаю — кількість коробочок на рослині, маса 1000 насінин та урожайність насіння. За середніми даними 2015–2017 рр., інтенсивна технологія вирощування льону за норми висіву насіння 10 млн шт./га і внесення мінеральних добрив у дозі N48Р48К48 навесні під передпосівну культивацію, на фоні використання інтенсивного захисту рослин забезпечує приріст врожаю насіння залежно від сорту на 15 та 15,8% порівняно із контролем без добрив. Найкращий результат отримано за рядкового способу сівби із шириною міжряддя 15 см, за якого урожайність становила 0,69 і 0,66 т/га у сортів Рушничок і Вручий відповідно, що на 0,09 т/га перевищувало контрольний варіант. Висновки. У результаті досліджень установлено, що найкращим способом сівби є рядковий з нормою висіву насіння 10 млн шт./га та внесення добрив у дозі N48P48K48, за якого урожайність насіння становила 0,69 т/га у сорту Рушничок та 0,66 т/га — у сорту Вручий. Розроблена технологія може бути використана при вирощуванні насінницьких посівів льону-довгунцю і дає змогу прискорити розмноження нових сортів.
Опубліковано
2021-12-25