Кількісна діагностика дискусійних за генезисом ґрунтів надзаплавних річкових терас Лівобережного Лісостепу

  • В. Соловей -
  • В. Лебедь -
  • Ю. Залавський -
  • М. Скляревська -

Анотація

Мета. Удосконалити діагностику ґрунтів дискусійного генезису для визначення їхнього еколого-генетичного статусу з використанням комплексу морфологічних критеріїв і кількісних параметрів. Методи. Застосовано комплекс методів, що містить опис ґрунтового профілю за морфолого-генетичними ознаками, використання набору кількісних відносних коефіцієнтів гумусонакопичення та показника співвідношення обмінних катіонів кальцію і магнію. Результати. Визначено, що значну частку земельного фонду борових і однолесових терас становлять опідзолені ґрунти. Також виявлено ґрунти, що утворилися за різного поєднання дернового процесу з опідзоленням і гідроморфізмом. Розроблено комплексний спосіб діагностування полігенетичних ґрунтів надзаплавних терас низького гіпсометричного рівня за параметрами таких показників, як потужність профілю, коефіцієнт відносної акумуляції гумусу, коефіцієнт профільного накопичення гумусу і коефіцієнт регресивності органопрофілю. Розроблено градації зазначених критеріїв для ідентифікації ґрунтів дискусійного генезису і градації співвідношення обмінних катіонів кальцію і магнію для ґрунтів надзаплавних терас як діагностичного критерію. Висновки. Розроблено комплексну діагностику ґрунтів, зокрема дискусійного генезису, на основі морфолого-генетичної будови ґрунтового профілю, застосування градацій параметрів гумусонакопичення в ґрунтах за показниками КВАГ, КПНГ, КРО та співвідношення обмінних кальцію і магнію.
Опубліковано
2022-04-25