Теоретичне дослідження та розроблення нового показника інтенсивності впливу ходових систем машинно-тракторних агрегатів на ґрунт

  • В. Адамчук -
  • В. Камінський -
  • В. Булгаков -
  • В. Надикто -

Анотація

Мета. Теоретичне дослідження та розроблення нового показника для регламентування величини інтенсивності впливу ходових систем машинно-тракторних агрегатів на ґрунт на такому рівні, який би практично унеможливлював погіршення його стану. Методи. Аналіз номенклатури найрозповсюдженіших машинно-тракторних агрегатів щодо встановлення взаємозв’язку їх конструктивних параметрів із енергією/роботою, яка витрачається на їх переміщення по полю у процесі вирощування сільськогосподарських культур, виконаний відомими методами вимірювань і статистичною обробкою результатів на ПК. Теоретичні дослідження базуються на основних положеннях теорії експлуатації сільськогосподарської техніки. Результати. Встановлено, що за ширини захвату агрегату 4 м збільшення довжини гону поля з 600 до 1400 м призводить до зростання значення оцінюваного показника тільки на 1,3%. Якщо ширина захвату машинно-тракторних агрегатів дорівнює 24 м, зростання цього показника сягає позначки 5,9%. Подібні тенденції спостерігаються і за зміни ширини поля. За двократного переміщення машинно-тракторних агрегатів по полю у процесі вирощування сільськогосподарських культур дійсне значення оцінюваного показника не перевищуватиме максимально допустиме, коли ширина захвату агрегату буде не меншою 5 м. Якщо технологія вирощування тієї чи іншої сільськогосподарської культури передбачає трикратне або чотирикратне проходження машинно-тракторних агрегатів по полю, то їх робоча ширина захвату має становити не менше 9 і 14 м відповідно. Висновки. Проведені теоретичні дослідження дали змогу отримати новий показник інтенсивності впливу ходових систем машинно-тракторних агрегатів на ґрунт, який регламентує їх переміщення по полю без погіршення стану ґрунтового середовища. Встановлено, що у межах однієї площі поля за однієї і тієї ж ширини захвату машинно-тракторного агрегату значення показника інтенсивності впливу його ходової системи на ґрунт не перевищує максимально допустиме (0,75 ГДж∙га–1) і практично індиферентне щодо зміни довжини гону поля і його ширини. За умови більше ніж одного проходження машинно-тракторним агрегатом по полю, їх конструктивна ширина захвату повинна збільшуватися за тією кількісною закономірністю, яка конкретно випливає із виразу (10). На підставі проведених на ПК числових розрахунків встановлено чіткі межі максимально допустимої кількості обробітків поля протягом року та ширини захвату машинно-тракторного агрегату для гарантованого забезпечення існуючих безпечних вимог інтенсивності впливу ходових систем на ґрунт. Так, за двократного переміщення машинно-тракторного агрегату по полю, його мінімальна ширина захвату має бути не меншою 5 м, за трикратного переміщення — 9 м і за можливого чотирикратного переміщення — 14 м.
Опубліковано
2022-04-25