Обґрунтування підходів і стратегічних напрямів щодо секвестрації й збільшення органічного вуглецю в ґрунтах зони Полісся

  • С. Рижук -
  • Г. Кочик -
  • А. Мельничук -

Анотація

Мета. Наукове обґрунтування зональних підходів і напрямів управління органічним вуглецем у ґрунтах зони Полісся та пошук шляхів його секвестрації, відновлення родючості ґрунтів і зменшення продукування вуглецевої кислоти в атмосферу, які будуть взяті за основу для формування ключових систем вуглецевого землеробства на цій території. Методи. Системний підхід, науковий аналіз інформації, порівняння, теоретичне і практичне узагальнення, абстрактно-логічний. Результати. Проаналізовано проблеми щодо відновлення запасів гумусу в низькородючих дерново-підзолистих ґрунтах зони Полісся, збереження їхнього еколого-енергетичного потенціалу. Висвітлено можливості і доцільність управління органічним вуглецем на регіональному рівні та його секвестрацією в ґрунтах зони Полісся. Розглянуто наукові підходи і стратегічні напрями щодо відтворення, поглинання та утримання органічного вуглецю в дерново-підзолистих ґрунтах для забезпечення нейтральної деградації земель. Запропоновано основні шляхи розвитку вуглецевого землеробства на регіональному рівні для досягнення стабілізації органічного вуглецю в ґрунтах зони Полісся та його подальше збільшення. Висновки. Поглинання і утримання вуглецю в резервуарі ґрунтів забезпечується через відповідні зональні системи землеробства, які регулюють ґрунтову родючість. Вирішується це завдання впорядкуванням орних земель, запровадженням низьковуглецевого їх використання з лісовідновленням, стимулюванням розвитку тваринництва, зокрема створенням сіножатей і пасовищ, збільшенням виробництва та застосуванням оптимальних доз органічних і мінеральних добрив, у тому числі вторинної органічної сировини і місцевих природних ресурсів. А також зміною структури посівних площ зі зменшенням просапних культур, збільшенням частки багаторічних трав, включенням бобових і покривних та сидеральних культур до сівозмін, підвищенням урожайності сільськогосподарських культур, впровадженням технологій мінімального обробітку ґрунту. У разі застосування протидеградаційних заходів, агротехнологій окультурювання ґрунтів і залучення всіх відновлювальних органічних ресурсів досягається позитивний баланс гумусу, що є обов’язковою умовою зменшення емісійних втрат вуглецю, відновлення і підвищенням родючості ґрунтів та продуктивності агроценозів.
Опубліковано
2022-05-25